• Lex van Lieshout

Woudenberg voorzichtig in de plus

WOUDENBERG  Het college heeft de Kadernota 2017-2020 gepresenteerd. Deze voorloper op de najaarsbegroting toont een voorzichtig positief resultaat. Uit de door de politieke fracties opgestelde Algemene Beschouwingen en gestelde technische vragen blijkt wel dat deze naast kansen ook zorgen zien bij een aantal financiële onzekerheden.

Joke van der Heide

 

Deze onzekerheden gaan over de daadwerkelijke kosten van het Sociaal Domein en huisvesting en integratie van een toenemend aantal statushouders. Coalitiepartij het CDA geeft aan dat de marges fragiel zijn, zodat een negatieve uitschieter op de begroting vervelende gevolgen kan hebben. In dit kader vindt het CDA het zorgwekkend dat er nog steeds geen cijfermatige informatie is over de geleverde zorg in 2015. Dit maakt het volgens het CDA lastig als raad om met de kadernota te sturen op de gewenste effecten in de toekomst. Hier sloot de oppositie zich bij aan.

 

Ook coalitiepartij GBW stelt vast dat het gaat om dunne resultaten, maar wel met een positieve eindbalans. GBW vroeg in dit kader aan het college of in de cijfers van de stijging in het aantal bijstandsgerechtigden naar 135 rekening is gehouden met een extra toeloop van vergunninghouders. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het vluchtelingenvraagstuk leidt ook bij de oppositie tot zorgen.

In de afgelopen maanden zijn er een veel groter aantal statushouders opgenomen in de Woudenbergse gemeenschap. De komende tijd zullen deze aantallen alleen maar verder toenemen. Volgens de CU verloopt de integratie moeizaam. Deze fractie ziet dan ook een meer actieve rol voor de gemeente in dit proces. Niet alleen om te voorkomen dat statushouders massaal en langdurig in de bijstand terecht komen, maar ook omdat de CU vindt dat deze mensen een volwaardige plek horen te krijgen in onze samenleving.

 

POSITIEVE HOUDING De SGP sluit zich hierbij aan, maar voegt de zorgen bij inwoners er aan toe. Deze fractie stelt dat de nieuwkomers zich met een positieve houding moeten inspannen om toe te treden tot onze samenleving en om op eigen benen te kunnen staan. In dit kader vraagt de VVD het college of er gezien de toename van het aantal bijstandsgerechtigden (vooral statushouders) op een meer intensieve wijze gezocht wordt naar bedrijven en partners om deze groep te laten toetreden tot de arbeidsmarkt. Met het project opvang en integratie vergunninghouders wil het college op deze vraag met behulp van inwoners en professionals een goed antwoord vinden. Op het VVD-idee voor scholing in de technische sector, waar meer banenkansen zijn, geeft het college aan dat hier het budget niet toereikend voor is.

 

Het college kan de PvdA geen zekerheid geven dat de gemeente geen eigen, niet gedekte kosten heeft aan de opvang en integratie van vergunninghouders. Hoewel het Rijk gemeenten compenseert voor de extra kosten op het gebied van onder andere onderwijs en uitkeringen is op dit moment onvoldoende concreet hoe hoog deze compensatie is. De meeste fracties stellen vast dat in de kadernota weinig nieuw beleid wordt gepresenteerd. Naast de bovengenoemde uitdagingen en de reeds ingezette plannen als de realisatie van het Centrumplan heeft het college volgens hen genoeg op haar bordje. Het college wil in de tweede helft van de coalitieperiode alle ingezette projecten voortvarend uitvoeren.

 

DEBAT IN GEMEENTERAAD Dinsdagavond 21 juni zal het belangrijke debat over de jaarrekening en kadernota plaatsvinden in de gemeenteraad. Daar zullen ook onderwerpen als de tariefstijging voor huishoudelijk afval en de extra kosten voor het ambtelijk apparaat aan de orde komen.