• Joke van der Heide

'Woudenberg moet jaarlijks 250.000 euro bezuinigen'

WOUDENBERG Gemeente Woudenberg verwacht over 2020 een tekort van €317.000. Om uit te komen op een ,,robuuster'' resultaat dan €179.000 in 2023, stelt het college voor om jaarlijks 250.000 euro te besparen. Dat meldt de gemeente Woudenberg in een persbericht.

Het tekort in de begroting wordt, net als in veel andere gemeenten, grotendeels veroorzaakt door de stijgende zorgkosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg. ,,Daarnaast heeft de gemeente Woudenberg te maken met andere grote uitdagingen: inzet op de energietransitie, inspelen op klimaatverandering, vergroten van de biodiversiteit, ontwikkeling van het landelijk gebied, duurzame mobiliteit en de nieuwe omgevingswet. Tot slot vindt het college het belangrijk de gemeentelijke dienstverlening gelijke pas te laten houden met de groei van de gemeente en de nieuwe taken.''

Wethouder financiën Anita Vlam wil op die ontwikkelingen anticiperen. ,,Hoewel het meerjarenperspectief in de Kadernota 2020-2023 in financieel opzicht lichtpuntjes laat zien, is het college van mening dat het nodig is om de gemeentelijke uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. We zien dat de uitgaven toenemen door nieuwe taken en de groei van de gemeente, terwijl de inkomsten, met name de uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangt, met onzekerheid omgeven zijn. Goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers, ook in de toekomst, vraagt om een robuuste begroting waarin de gemeente tegenvallers kan opvangen en hiervoor voldoende reserves heeft. Met een besparing van jaarlijks 250.000 euro kan dit gerealiseerd worden."

De gemeente Woudenberg kampt met hogere uitgaven voor de Jeugdzorg en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. ,,Het aantal jongeren dat zorg nodig heeft blijft gelijk, maar de ingezette zorg duurt wel langer en is kostbaarder. Woudenberg heeft relatief veel oudere inwoners, waarvan velen langer thuis blijven wonen. Ambulante zorg en dagbesteding nemen hierdoor toe. Gemeenten worden deels door het Rijk gecompenseerd voor deze hogere kosten, maar dit is lang niet toereikend. Ook wil het college blijven investeren in een gezonde leefstijl en het laten meedoen van inwoners door het sluiten van lokaal Sportakkoord en begeleiding van nieuwkomers.''

De groei van de gemeente leidt tot meer dienstverlening aan inwoners en ondernemers, zoals vergunningen en toezicht en in het beheer van de openbare taken. ,,Ook vraagt het oppakken van uitdagingen op het gebied van energietransitie en klimaatverandering extra mankracht. De gemeente werkt aan de Regionale Energiestrategie, het verduurzamen van woningen, het opstellen van een warmtevisie en lokale activiteiten op gebied van duurzaamheid worden voortgezet.''

De Kadernota en de Jaarrekening worden op 18 en 25 juni 2019 tijdens een openbare commissievergadering besproken. Inwoners zijn van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De gemeenteraad stelt vervolgens de Kadernota en de Jaarrekening vast op 11 juli 2019. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl onder de button financiële stukken.

Na vaststelling van de Kadernota 2020-2023 worden de voorbereidingen gestart voor het samenstellen van de begroting 2020-2023. Deze wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden voor de raadsvergadering van 31 oktober 2019.