• Lex van Lieshout ANP

Woudenberg moet een miljoen in vier jaar besparen

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg staat opnieuw voor de noodzaak van een bezuinigingsdialoog. Grote boosdoeners zijn de stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo. Het college stelt voor om de komende vier jaar 250.000 euro per jaar te besparen.

Joke van der Heide

Net als bij de voorgaande bezuinigingsdialoog in 2013 is de raad volgens het college ook nu aan zet om de kaders te bepalen voor de dialoog. Hierbij staat de raad voor moeilijke keuzes. Een politieke vraag die bijvoorbeeld gesteld moet worden is of de wens om geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van de zorg nog wel realiseerbaar is. Of dat alle voorzieningen in de zorg nog wel aangeboden kunnen worden.

Meerdere raadsleden worstelden met deze taak. Jan Bessembinders (CDA) vroeg de wethouder hoe de raadsleden zich een mening hierover kunnen vormen, omdat de raad te veel op afstand staat. Jhony Stalman (VVD) had behoefte aan meer onderbouwing van het college over welke bezuinigingen mogelijk en onmogelijk zijn. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) sloot zich hierbij aan door te stellen dat 90 procent van de gemeentebegroting eigenlijk al vaststaat en niet beïnvloedbaar is.

Als antwoord gaf wethouder Anita Vlam dat het college in de Kadernota een suggestie heeft gedaan. Het college stelt hierin voor om 150.000 euro per jaar te besparen in het programma Samenleving.

Als redenen geeft het college aan dat dit programma 1/3 deel van de begroting bestrijkt, waar naast de zorg ook sport en cultuur onder valt. Verder wordt in dit programma de grootste kostenstijging gerealiseerd door de stijging van de kosten voor Jeugdzorg en Wmo met 563.152 euro. De besparing van de overige 100.000 euro wil het college uit de andere programma's halen.

Het college vraagt de raad om aan te geven wat politieke go's en no go's zijn voor mogelijke bezuinigingen. De eerste vraag voor de raad is volgens Irene Houtsma (GBW) of de raad wel 250.000 euro per jaar wil besparen. Zij vraagt zich af waarom er zoveel bespaard moet worden. Uit de Kadernota blijkt dat er een begrotingstekort is in 2020 van 317.000 euro, in 2021 246.000 euro, in 2022 42.000 euro en dat er in 2023 weer een positief begrotingssaldo wordt verwacht van 179.000 euro. In totaal gaat het dan om een tekort van 426.000 euro en dat is veel minder dan de door het college voorgestelde bezuinigingsopgave van 1 miljoen. Wethouder Anita Vlam reageert dat de ervaring leert dat de doelstelling moeilijk te halen is. Slechts 85 procent van de besparingen wordt in de regel gerealiseerd en veelal niet het eerste jaar. De tweede vraag is of de raad het eens is met het voorstel van het college voor de verdeling van de bezuinigingskosten. Daarna zal iedere fractie zijn politieke afwegingen moeten maken op welke posten bezuinigd moet worden. Dat kan door verhoging van de efficiency, door werkzaamheden later in de tijd uit te voeren of door het aanpassen van het voorzieningenniveau.