Woudenberg investeert in wonen, werken en leven

WOUDENBERG Speerpunten in de begroting 2016 van de gemeente Woudenberg zijn het verhogen van de verkeersveiligheid, verminderen van inbraken en inzetten op nog minder alcoholgebruik onder 18 jaar. Een gezond ondernemers- en vestigingsklimaat en een levendig centrum krijgen in de uitwerking van de Economische Agenda ruim baan. Daarom investeert de gemeente onder andere in de herinrichting van het centrum. Binnen de begroting is ruimte gevonden om de forse bezuinigingen van het Rijk op maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg op te vangen. De bezuinigingen moeten voornamelijk gerealiseerd worden door vernieuwing in de inkoop van zorg.

Het jaar 2016 belooft een jaar te worden waarin de gemeente opnieuw voor uitdagingen staat om uitvoering te geven aan nieuwe en bestaande taken. Aan de gemeenteraad is de beleidsbegroting 2016 aangeboden. Hierin staat beschreven hoe de gemeente Woudenberg er de komende jaren financieel voor staat. De begroting laat voor de komende vier jaar een gezonde financiële situatie zien, met voor ieder jaar een positief saldo. Op 13 oktober bespreekt de gemeenteraad deze begroting voor de eerste keer en op 29 oktober vindt in de raadsvergadering besluitvorming plaats met een stemming over eventuele moties en amendementen.

Wethouder Gijs de Kruif: ,,Woudenberg is een zelfstandige gemeente. De kracht van de Woudenbergse samenleving en gericht samenwerken waar dat nodig is, laten zien dat een kleine gemeente ook zelfstandig kan blijven. Het gemeentebestuur en ambtenaren willen bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers van harte faciliteren en stimuleren. Zo wordt Woudenberg een nog fijnere plek om samen te wonen, werken en leven."

De gemeente Woudenberg maakt zich sterk voor een samenleving die kansen biedt aan inwoners en waarin iedereen mee kan doen. De gemeente spreekt haar waardering uit voor inwoners die zich vrijwillig inzetten voor hun medemens, in de buurt, het verenigingsleven en voor de kerkelijke gemeenschap. ,,Woudenberg is een hechte gemeenschap die zich in het bijzonder inzet voor meer kwetsbare inwoners. Een groene, sociale en veilige leefomgeving draagt eraan bij dat inwoners zich veilig en vertrouwd voelen in ons dorp."