Woudenberg gaat voor een betere afvalscheiding

WOUDENBERG Samen met inwoners en ondernemers wil de gemeente Woudenberg het wonen, werken en leven in Woudenberg verduurzamen. De weg naar een duurzamer Woudenberg staat beschreven in het plan 'Expeditie Duurzaamheid' dat begin 2015 van start ging. De verbetering van de afvalscheiding, door de invoering van Diftar op 1 januari 2017, is hier een onderdeel van.

De gemeente Woudenberg wil gaan voldoen aan de landelijke doelstelling voor de afvalinzameling. Van 250 naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020, dat is de ambitie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het percentage afvalscheiding ligt in Woudenberg al jaren rond 60 procent. Op dit percentage te verhogen, wordt op 1 januari 2017 een nieuw systeem ingevoerd, gemaand Diftar.

DIFTAR Met Diftar, dat staat voor gedifferentieerde tarieven, wordt de afvalstoffenheffing gesplitst in een vast gedeelte (het vastrecht) en een variabel gedeelte. Het vastrecht is voor alle huishoudens gelijk. Het variabele gedeelte bestaat uit het aantal keren dat inwoners restafval aanbieden. Met de introductie van Diftar hebben inwoners direct invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Tegelijkertijd worden inwoners gestimuleerd en gefaciliteerd om herbruikbare grondstoffen beter te scheiden. Verwacht wordt dat hierdoor de hoeveelheid restafval gaat dalen.

SAMENWERKING Voor de invoering van Diftar gaat de gemeente samenwerken met andere gemeenten in het gemeentelijk samenwerkingsverband ROVA. De komende weken starten de voorbereidingen. Inwoners worden geïnformeerd over de nieuwe manier van afval inzamelen, onder andere via een informatiefolder en informatiebijeenkomsten. Alle huishoudens krijgen straks nieuwe afvalcontainers voor restafval, gft-afval en pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). De papiercontainer wordt niet vervangen.

NIEUWE TARIEVEN Het college heeft de nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing vastgesteld. In de oude situatie met ongewijzigd beleid zou de afvalstoffenheffing de komende jaren gaan stijgen naar gemiddeld 243 euro per huishouden. Met de invoering van Diftar, de voorgestelde tarieven en de ervaringscijfers dat een huishouden de container gemiddeld zeven keer per jaar laat legen, gaat in 2017 een gemiddeld huishouden 205 euro per jaar betalen. De verwachting is dat de tarieven met Diftar de komende jaren niet stijgen. In september neemt de gemeenteraad een besluit over de tarieven. Pas daarna zijn de tarieven definitief. Meer informatie over de nieuwe afvalinzameling is te vinden op www.woudenberg.nl.