Woudenberg in actie tegen grondwateroverlast

WOUDENBERG Het grondwaterbeleidsplan wordt in september voorgelegd aan de Woudenbergse gemeenteraad. In dit plan staat beschreven wat er de komende jaren wordt gedaan om de grondwaterproblemen in de bebouwde kom van Woudenberg en Scherpenzeel aan te pakken en overlast door grondwater in de toekomst te voorkomen. Alleen het deel van het plan dat over Woudenberg gaat, wordt aangeboden aan de gemeenteraad. ,,Grondwateroverlast is een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt, daarom is het belangrijk om dit aan te pakken", zegt wethouder Gijs de Kruif.

De komende jaren worden er verschillende maatregelen genomen om de problemen met het grondwaterpeil aan te pakken. Plaatsen in het dorp waar het grondwater de meeste overlast geeft, worden op korte termijn aangepakt. Hier wordt binnen zes jaar actie ondernomen om het grondwaterpeil naar beneden te brengen, hierbij valt te denken aan het vervangen van het riool, het herinrichten van een straat of buurt of het ondergronds afvoeren van grondwater door het aanleggen van drainage. Op plaatsen waar niet direct actie nodig is, worden op het moment dat de riolering vervangen moet worden of er sprake is van andere werkzaamheden aan een weg maatregelen genomen om de grondwaterproblemen aan te pakken. Op www.woudenberg.nl/grondwater vinden inwoners een kaart waarop zij kunnen zien op welke termijn in hun omgeving actie wordt ondernomen. Als er werkzaamheden plaatsvinden, worden inwoners hier vooraf over geïnformeerd.

Wethouder Gijs de Kruif: ,,Het grondwaterpeil naar beneden brengen is lastig. Grondwater is voor een deel een gemeentelijke taak, maar inwoners kunnen zelf ook actie ondernemen om grondwateroverlast te voorkomen. Bouwkundige maatregelen aan de woning, zoals het waterdicht maken van de vloer, ventileren van de kruipruimte en de woning, kunnen ervoor zorgen dat het grondwater geen nadelige effecten op de woning heeft."

GRONDWATERONDERZOEK De aanleiding voor het grondwateronderzoek is een van de ambities uit het in 2013 vastgestelde Afvalwaterplan. Hierin beschrijft de gemeente Woudenberg dat zij onderzoek gaat doen naar de grondwatersituatie in Woudenberg en naar overlast die inwoners hiervan ervaren. In 2015 verspreidde de gemeente daarom een enquête onder inwoners waarin zij hun ervaringen met de grondwatersituatie in het dorp konden delen. Ook zijn er metingen uitgevoerd om te achterhalen hoe het met de grondwatersituatie in Woudenberg is gesteld. De resultaten uit de enquête en de metingen vormden de basis voor het Grondwaterbeleidsplan. Dit plan beschrijft wat de gemeente gaat doen om de grondwaterproblemen aan te pakken.