• Joke van der Heide

Woonvisie veel [stof tot discussie]

WOUDENBERG De Woonvisie 2019+ gaf veel stof tot discussie binnen de raad. De oppositiepartijen, Vallei Wonen en het CDJA benadrukten dat de nieuwe visie de grote vraag naar betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren meer prioriteit moet geven en het college met concrete oplossingen moet komen.

Daphne de Kruif (CDJA) sprak dinsdag in tijdens de behandeling van de Woonvisie 2019+ in de raadscommissie. Zij vertelde over haar zoektocht als jongere naar een woning. Vanaf haar 16de jaar vertrok zij uit huis voor haar studie. Na haar afstuderen kreeg zij een baan in Den Haag. Toch had zij de wens om weer in Woudenberg te gaan wonen. ,,Zoals u begrijpt zat een koopwoning er voor mij nog niet in, maar er bleken ook geen betaalbare huurwoningen beschikbaar te zijn. Zodoende ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. Nu is dat op mijn 22ste geen probleem, maar na 5 jaar op mezelf te hebben gewoond, was dat toch even wennen. Ook voor mijn ouders", vertelde zij.

Volgens De Kruif is haar verhaal niet uniek. Er zijn veel meer jongeren die dezelfde problemen ervaren en daarom zelfs in de stad blijven wonen of er naar toe verhuizen, omdat daar wel betaalbare woningen te vinden zijn. Daphne had diezelfde dag nog op internet gekeken wat het aanbod voor jongeren was op Funda voor koopwoningen en op Woningnet voor huurwoningen. Het resultaat was 3 koopwoningen onder de 200.000 euro en geen huurwoning onder de 750 euro per maand. Zij kwam er via Woningwet achter dat er in Nijkerk en Amersfoort wel meerdere betaalbare huurwoningen te vinden zijn.

De Kruif stelde verder dat als er eindelijk een betaalbare woning voor jongeren wordt aangeboden, deze voor hun neus wordt weggekaapt door particuliere beleggers. Uit onderzoek ontdekte zij ook dat de gemeente Leusden, Baarn, Eemnes, Amersfoort en Nijkerk bij nieuwbouw als randvoorwaarde hanteert dat 35 procent van de te bouwen woningen in de categorie sociale huurwoningen en of sociale koopwoningen tot rond de 200.000 euro moeten vallen. ,,Wat belet de gemeente om aan te sluiten bij de percentages die in de regio gebruikelijk zijn zodat ook Woudenbergse jongeren een eerlijke kans krijgen op een woning?", vroeg zij de raad en het college.

SMART Jan Bessembinders (CDA) sloot hierop aan met zijn vraag aan wethouder Marleen Treep of het percentage van 20 procent in Woudenberg omhoog zou kunnen naar 35%? De wethouder antwoordde dat bij plan Groene Woud dit percentage gerealiseerd is, wanneer je sociale huur (20 procent) en sociale koop optelt. In plan Hoevelaar wordt sociale koop opnieuw meegenomen beloofde zij. Maak het dan SMART en stel het concreet als voorwaarde vast in de Woonvisie was het advies van CDA en SGP. Jhony Stalman (VVD) reageerde dat Woudenberg niet altijd hoeft te doen wat omringende gemeenten doen. Elli van Oosterom (CU) vond dat concrete zaken worden vastgesteld in de prestatieafspraken tussen de gemeente, Vallei Wonen en de Huurders Belangen Vereniging Woudenberg en niet in de Woonvisie.

Over de Woonvisie citeerde Elli van Oosterom haar fractiegenoot Bert Bosman: ,,Eigenlijk is het gewoon een prima Woonvisie." Het tweejaarlijks woningbehoefte onderzoek 2018 stelt wat de CU betreft dat er voldoende woningen zijn. Dat er sprake lijkt van een tekort komt door het scheefwonen. Dit betekent dat huurders met een te hoog inkomen een sociale huurwoning bezet houden. Met het nemen van maatregelen als bijvoorbeeld maximale huurverhoging moet dit worden teruggebracht stelde Elli van Oosterom.

Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) waarschuwde dat je van die maatregelen geen wonderen mag verwachten. Dit concludeerde zij aan de hand van cijfers van woningcorporaties en het feit dat 85 procent van de Woudenbergers niet bereid is om te verhuizen. ,,Dat cijfer is hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat komt mede door de hoge kwaliteit van onze woningen, ook die van Vallei Wonen. Als je de markt zou loslaten op de huizenvoorraad van Vallei Wonen, zou het grootste gedeelte een huurprijs boven de huurtoeslaggrens krijgen. Is het een overweging om jongerenwoningen juist soberder te maken, zodat er een prikkel is om na enige tijd te verhuizen", vroeg zij zich af. De Woonvisie 2019+ vindt Moniek van de Graaf met de SGP en het CDA te algemeen. ,,Als antwoord op de vraag naar kleinere woningen stelt het college onder andere dat zij dit meenemen als aanbeveling in de gesprekken met Vallei Wonen en projectontwikkelaars. De vraag is of dat werkt, projectontwikkelaars willen immers zoveel mogelijk winst maken", aldus Moniek van de Graaf. Zij pleitte dan ook om als gemeente zelf aan zet te zijn. Door bijvoorbeeld instelling van een doelgroepenverordening speciaal voor sociale huurwoningen voor jongeren.

ONDUIDELIJK Jan Mulder (SGP) had meer van de Woonvisie verwacht. Wat het college concreet gaat doen, los van 10 onderzoeken, is onduidelijk voor hem. Dat de goedkope koopwoningen op de Nijverheidsweg in 4 uur over de toonbank vlogen is voor hem een bewijs hoe groot de nood is. De SGP wil dan ook meer bouwen en de gemeente houden aan de afspraak om in het verleden te weinig gebouwde sociale woningen alsnog na te komen. Voor Elli van Oosterom (CU) is er sprake van een nieuwe werkelijkheid. Zij vindt dat er uit het woningbehoefteonderzoek 2018 blijkt dat er geen achterstand is en dat de afspraak daarom niet langer geldt. In de Woonvisie wil het college wel vasthouden om bij nieuwbouw van meer dan 20 woningen het bouwen van 20 procent sociale huurwoningen op te leggen, tenzij er moverende redenen zijn om hiervan af te wijken. Wethouder:,,Hiervoor zijn geen vaste criteria, omdat alle situaties uniek zijn."

VOORRANG Eén van de onderzoeken die de gemeente gaat doen is kijken of er mogelijkheden zijn om Woudenbergers voorrang te geven vanwege economische en sociale binding. In Woudenberg wordt slechts 52 procent van de sociale huurwoningen aan Woudenbergers toegewezen, terwijl dit in Amersfoort 75 procent is.

GBW wilde naast het woningbehoefteonderzoek meer gegevens over de woonwensen van jongeren. Daarom hebben zij een extra onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt de grote vraag naar woningen voor jongeren. Peter van Schaik (GBW) was tevreden dat meerdere aanbevelingen zijn opgenomen in de Woonvisie. Door de feestdagen was het college niet in staat om zijn vragen over het instellen van een Volkshuisvestingsfonds en andere stimuleringsmaatregelen nog voor de raadsvergadering te beantwoorden. Dit zal binnen de GBW fractie vóór de raad besproken worden.

Positief was de raad om aan de slag te gaan met het realiseren van kleine (tijdelijke) woonvormen en het geven van ruimte voor experimenten en initiatieven vanuit de markt. Voor jongeren, ouderen en mensen die gescheiden zijn.