Wateroverlast is dilemma

WOUDENBERG Door klimaatsveranderingen wordt ons land geconfronteerd met extreme buien en wateroverlast, zoals op 28 juli vorig jaar. De vraag is wat acceptabel is en welke maatregelen je als gemeente hiervoor kan nemen. In de laatste raadsvergadering presenteerde Ruud van de Velde, medewerker riolering en water, de plannen van de gemeente Woudenberg.

Joke van der Heide

In 2008 is wettelijk bepaald dat de gemeente zorgplicht heeft voor het grondwater. De wet stelt dat de gemeente verantwoordelijk is om maatregelen te treffen om nadelige gevolgen van structurele problemen op dit gebied te voorkomen. Ruud van de Velde geeft aan dat de wet om twee redenen niet concreet genoeg is. Allereerst wordt niet gespecificeerd welke nadelige gevolgen wel en niet acceptabel zijn. Daarbij spreekt de wet over het nemen van doelmatige maatregelen. Wat wel en niet doelmatig is wordt ook niet genoemd. Voor de gemeente Woudenberg en Scherpenzeel reden om een Grondwaterbeleidsplan (GWBP) op te stellen. Beiden gemeenten werken sinds 2012 samen op dit terrein.

In juni en juli worden inwoners benaderd of zij problemen hebben en zo ja wat voor overlast. Gaat het bijvoorbeeld om onder gelopen kelders of juist om vochtige muren. Deze inventarisatie van de huidige situatie vormt de nulmeting en het vertrekpunt. Vervolgens wordt de visie bepaald en het plan vastgesteld. Verwacht wordt dat het plan in de zomer van 2016 in de raad wordt gepresenteerd.

* Lees meer in De Woudenberger van maandag 4 mei