• Gemeente Woudenberg

Wateroverlast aanpakken

WOUDENBERG Verandering van het klimaat zorgt voor toename van hevige buien. Om de kans op wateroverlast en schade als gevolg hiervan in de toekomst te voorkomen dienen volgens de gemeente uitgebreide maatregelen te worden genomen aan de riolering en de inrichting van de openbare ruimte.

In een raadsvoorstel over dit onderwerp stelt de gemeente dat de buien in 2030 10 procent zwaarder zullen worden en in 2050 zelfs 30 procent zwaarder. Het nemen van maatregelen is dan ook minimaal noodzakelijk om de situatie niet verder te laten verslechteren.

RISICO WATEROVERLAST Het raadsvoorstel omschrijft drie scenario's. Het eerste kost 360.000 euro en is een combinatie van eenvoudig op te lossen en reeds geplande maatregelen. Dit leidt tot verbetering en soms zelfs tot verslechtering. Scenario 2 kost 606.000 euro en lost de problemen met twee gebieden in het dorp met de hoogste prioriteit op, terwijl op andere locaties de situatie dan zelfs verslechtert. De gemeente kiest daarom voor scenario 3. Hierin worden de maatregelen van scenario 1 en 2 opgenomen plus extra aanvullende maatregelen. Met als gevolg dat vrijwel overal het risico op wateroverlast afneemt. De kosten zijn 1.565.000 euro. De ambitie is dat deze maatregelen voor 2030 moeten zijn uitgevoerd. Een deel van de maatregelen zullen worden uitgevoerd en gefinancierd door het waterschap. Het grootste gedeelte van de investeringen komen echter ten laste van de gemeente en leiden tot extra personeelslasten en een verhoging van de kosten van rioolheffing van 7 euro per huishouden.

OUDERE WIJKEN Over het klimaat geeft de gemeente aan dat in 2050 de kans op een bui van 53 mm net zo groot is als nu een bui van 46 mm. Deze toename ontstaat doordat de temperatuur stijgt en warme lucht meer vocht kan bevatten, waardoor er meer neerslag verwacht wordt. Als gevolg van deze korte zomerse buien kan niet al het regenwater worden afgevoerd via het huidige rioolstelsel en blijft een deel van het water op straat blijven liggen. Volgens de gemeente kan met name dit water in de oudere wijken zoveel worden dat het via de voordeur naar binnen zal komen. Met een aanpassing van de inrichting in de openbare ruimte door bijvoorbeeld holle wegen in plaats van bolle wegen en open verharding wil de gemeente zorgen dat het regenwater bij extreme neerslag via een andere weg wordt afgevoerd. Denk aan over straat naar een vijver of naar laag gelegen gebieden waar geen schade aan woningen kan ontstaan.

Naast korte hevige buien zorgt de klimaatverandering voor langere nattere perioden door winterse buien met als gevolg dat het waterpeil in de sloten hoog staat en het oppervlakte water het riool instroomt. Plus juist grote droogte, zoals afgelopen zomer. Dit leidt tot hittestress met opwarming van het wateroppervlakte met blauwalg, vissterfte en ontwikkeling van ziekten en plagen, zoals teken en de processierups. Ook die gevolgen van klimaatverandering vragen aandacht.