• Heliflight.nl

Verzet tegen varkensstal: Vijf bezwaren ontwerpbesluit

WOUDENBERG Van Westreenen B.V. heeft een verzoek ingediend om een omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuur op het perceel Slappedel 8a. Om daar, naast de bestaande melkveehouderij, op biologische wijze 700 varkens te houden.

Joke van der Heide

Het ontwerp-projectbesluit van het college om medewerking te verlenen aan dit verzoek heeft veel stof doen opwaaien. Op dit besluit, dat vanaf 31 mei zes weken ter inzage heeft gelegen, zijn vijf zienswijzen ingediend: één door de Provincie Utrecht, twee beiden ondertekend door een grote groep bewoners en twee door naastgelegen bedrijven aan de Slappedel. Door het houden van varkens is er sprake van een gemengd bedrijf, met primair een grondgebonden tak (melkveehouderij) en ondergeschikt een niet grondgebonden tak (biologische varkenshouderij). Dit is niet alleen in strijd met het Bestemmingsplan Buitengebied, maar volgens de provincie ook in strijd met het provinciale beleid. In de Provinciaal Ruimtelijke Verordening 2016, die juridisch bindend is, staat dat de provincie omschakeling van een melkveehouderij naar een niet grondgebonden bedrijf niet toestaat.

VEEDICHTHEID Als reden voor dit beleid geeft de provincie: ,,De provincie Utrecht kent een vrij hoge veedichtheid. Dit leidt tot ongewenste effecten, zoals verstening van het landelijk gebied, verkeersdruk, mestoverschotten, ammoniak, geur, fijnstof en zorgen over gezondheid. Om deze effecten te beteugelen, voeren wij een restrictief beleid voor vestigings- en groeimogelijkheden voor de niet grondgebonden veehouderij."

Op de vraag of de omschakeling toekomstperspectief en ruimte voor ondernemerschap biedt, reageert de provincie ,,Dat betekent niet dat alles moet kunnen. Wij zien meer toekomstperspectief in verhoging van kwaliteit en toegevoegde waarde van de landbouwproductie dan in het houden van steeds meer dieren."

Ruimte voor ondernemerschap en toekomstperspectief zijn juist de overwegingen voor de aanvrager en de gemeente.Van Westreenen B.V. geeft als reden voor verbreding de complexiteit rond regelgeving voor het melkvee aan plus het feit dat de melkveetak economische onder druk staat. Daarbij kan het op biologisch wijze houden van varkens gezien worden als innovatief en toekomstgericht, omdat de markt steeds meer vraagt naar duurzaam vlees.

 

PROJECTBESLUIT De gemeente ziet deze overwegingen onderbouwd in onder andere de toelichting op het bestemmingsplan Buitengebied, waarin aandacht wordt besteed aan een gezonde economische ontwikkeling van de landbouw en onderkend dat hiervoor behoefte is aan groei. Verbreding ziet de gemeente als één van de mogelijkheden om te groeien. De gemeente licht toe dat er bewust niet gekozen is voor een bestemmingsplanwijziging, maar een projectbesluit, waarbij in afwijking van het bestemmingsplan specifiek voor deze stal een omgevingsvergunning wordt afgegeven voor het biologisch houden van varkens. Door deze procedure is verdere groei van de varkenstak niet mogelijk.

 

Verder noemt de gemeente het Reconstructieplan Gelderse Vallei, waarin de omschakeling naar biologische landbouw wordt gestimuleerd.  Dit is minder belastend voor het milieu en dierenwelzijn dan de reguliere landbouw. Als reactie op het oordeel van de provincie vertelt de gemeente: ,,In de PRV 2016 staat geen oordeel waarom de provincie omvorming niet toestaat. De enige toelichting hierop vinden wij terug in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie2013-2028. Daarin wordt vermeld dat de provincie een volledige omschakeling niet toestaat en daar is bij dit verzoek geen sprake van."

 

STANK EN VLIEGEN De redactie sprak ook de heer Jan Mouthaan, die namens 30 bewoners van de J.F. Kennedylaan, de Henschoterlaan en het Broederschapsland zijn verontrusting uitsprak. Hij vertelt dat het bedrijf in de jaren 90 door bedrijfsverplaatsing als nieuw bedrijf tegen de wijk Nieuwoord is komen te liggen.

,,Toestemming is destijds verleend omdat het om een melkveebedrijf ging met een voor die tijd optimale uitrusting om stankhinder te voorkomen. Dat neemt niet weg dat bij bepaalde weersomstandigheden toch een stallucht en lucht van kuilgras te ruiken is. Het enkele jaren geleden verdwijnen van de varkenshouderij van de heer Kleinveld heeft deze stank niet weggenomen. En, biologisch of niet, varkens stinken wel. Ook vliegen, die nu eenmaal bij dit type veehouderij gedijen, houden geen halt bij de perceelgrens."

En die perceelgrens is een grote zorg voor de bewoners. Het bedrijf is vanaf zijn ontstaan flink gegroeid en ligt nu tegen de bebouwde kom aan. De vraag is dan ook wat de volgende stap wordt voor groei. Moet het bedrijf dan uitgekocht worden, net zoals bij de heer Kleinveld is gebeurd, vraagt de heer Mouthaan zich af.