• N224 wordt drukker en drukker.

    Joke van der Heide
  • N224 wordt drukker en drukker.

    Joke van der Heide

Raad in spagaat tussen Verkeersdruk op N224 en woningnood

WOUDENBERG De raad is akkoord met het beschikbaar stellen van een krediet voor de aankoop van gronden door de gemeente om Hoevelaar fase 2 mogelijk te maken. Er waren wel wensen en bedenkingen over de verkeersproblematiek van de N224, die alsmaar drukker wordt door toekomstige ontwikkelingen als Hoevelaar en zoekgebied 5 ten zuiden van de N224.

Joke van der Heide

De politieke partijen waren donderdag zeer verdeeld over mogelijke oplossingen, zelfs binnen een fractie werd anders gestemd over uiteindelijk één overgebleven amendement van CDA, PvdA-GL en VVD. In zijn onderbouwing van het amendement stelde Jhony Stalman (VVD) dat iedere fractie overtuigd is dat groei van het aantal woningen belangrijk is.

Elli van Oosterom (CU) omschreef het zelfs als 'de hele regio en Woudenberg zitten te springen om woningen'. Stalman gaf echter aan dat de discussie zich toespitst op de ontsluiting van het gebied via de N224.

PROVINCIALE VISIE Vandaar dat hij samen met CDA en PvdA-GL met een amendement is gekomen. Omdat de provincie op dit moment bezig is met de ontwikkeling van een concept provinciale visie, waar gemeenten op kunnen reageren, stelde het amendement voor om het college op te dragen aandacht te vragen bij de provincie voor de leefbaarheid van omwonenden aan de N224 als gevolg van de toenemende verkeersintensiteit.

Met in eerste instantie een extra voorwaarde om, als de verkeersintensiteit verder groeit dan de autonome groei van 1,24 procent, om dan de ontwikkelingen in zoekgebied 5 te temporiseren in afwachting van definitieve verkeerskundige oplossingen.

GBW stemde tegen. Wim Merken (GBW) gaf aan dat zijn fractie in een spagaat zit. Aan de ene kant vindt GBW dat een goede verkeersafwikkeling via de N224 een voorwaarde is voor toekomstige ontwikkelingen. Aan de andere kant wil GBW die ontwikkelingen ook niet blokkeren door strenge voorwaarden te stellen aan de provincie over de verkeersafhandeling.

,,Wij vinden dat het college druk op het proces bij de provincie moet houden, maar niet ten koste van alles. De vraag naar woningbouw is immers groot", aldus Merkens.

GEVAARLIJK Jan Mulder (SGP) haalde scherp uit. ,,Het is geen gunst dat wij willen bouwen, maar dat we mogen bouwen van de provincie." Hij noemde de koppeling tussen woningbouw en verkeerskundige oplossingen gevaarlijk en een bedreiging voor de woningmarkt. In een amendement stelde hij voor om met de inwoners en de provincie te komen met een gedegen lange termijn verkeersplan, dat zal worden meegewogen bij het vaststellen van het bestemmingsplan Hoevelaar fase 2.

BELEMMEREND Sierd Smit (PvdA-GL) had moeite met het tijdsbestek dat het vaststellen van zo'n plan vraagt én zag in dit amendement juist een duidelijk gevaar voor de woningbouw, vanwege de rechtstreekse relatie tussen de uitkomsten van het verkeersplan en Hoevelaar fase 2. Michel Hardeman (CDA) deed ook een duit in het zakje en stelde dat het amendement van de SGP juist belemmerend is.

KOPZORGEN De SGP trok zijn amendement in op advies van het college omdat de verkeersafwikkeling van de N224 op 7 januari op de agenda staat van de raadsommissie.

CDA, PvdA-GL en VVD wilden dat niet. Zij haalden wel de koppeling met zoekgebied 5 er uit in de hoop dat er dan toch een meerderheid zou ontstaan. ,,Het is altijd verstandig om kopzorgen aan te geven nu de provincie bezig is met haar conceptbeleid. Zo geef je ook richting de omwonenden aan dat je hun kopzorgen serieus neemt", aldus Jan Bessembinders (CDA).

MOOI GBW stemde opnieuw tegen, omdat zij dit een uitgekleed en algemeen amendement vonden, SGP ook. Zij vonden het onnodig aangezien het college dit al doet. Het college kon het wel steunen.

Binnen de CU stemde Elli van Oosterom tegen en Bert Bosman voor. Hij vond de discussies binnen de raad mooi. Ook binnen zijn partij, waar hij met zijn fractiegenoot van mening verschilde.

,,Deze discussie heeft twee kanten en wij ervaren de nuances anders. Dat kan binnen onze partij", aldus Bosman. Het amendement werd met 6 voor en 8 tegen verworpen.