• Joke van der Heide

Toetsing Wmo vervalt

WOUDENBERG Voor 2019 heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de maximale bijdrage voor alle Wmo-maatwerkvoorzieningen (exclusief beschermd wonen en opvang) vastgesteld op 17,50 euro per vier weken ongeacht het gebruik, inkomen of vermogen van de zorgvrager. Een indicatie blijft wel nodig.

Dit besluit vloeit voort uit het regeerakkoord Rutte III van CDA, CU, D66 en VVD, waarin wordt aangegeven dat de eigen CAK-bijdrage voor Wmo-voorzieningen moet worden aangepast naar een abonnementstarief van 17,50 euro voor iedereen, zonder toetsing. Voor algemene Wmo-voorzieningen geldt deze bepaling niet, omdat daar een wetswijziging voor nodig is.

Het besluit heeft geleid tot bezwaren van de Vereniging van Nederlands Gemeenten. Zij verwachten dat deze regeling leidt tot meer aanzuigende werking oftewel meer zorggebruik, zonder dat het Rijk hiervoor de gemeenten compenseert. Daarbij grijpt het plan volgens de VNG in op het zelfstandige beleid van gemeenten bij de uitvoering van de Wmo. Ook bij het college bestaat de vrees dat door het wegvallen van de toetsing op gebruik, inkomen en vermogen er meer aanspraak op de verschillende maatwerkvoorzieningen plaats gaat vinden. Totdat er duidelijkheid is over hoe gemeenten moeten omgaan met de algemene voorzieningen als huishoudelijke hulp, houdt het college vast aan het huidige beleid. Dit leidt volgens het college niet tot een groot verschil. Aangezien voor deze voorzieningen alleen een lichte toetsing nodig is en inwoners die (nog) niet geïndiceerd zijn voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, toch tegen gereduceerd tarief professionele hulp kunnen ontvangen. Het college komt terug in de raad wanneer er meer duidelijkheid is over het wetsvoorstel.