• Menno Bausch

Stank door Van Appeldoorn

WOUDENBERG Donderdag werd bekend dat Van Appeldoorn Chemical Logistics BV verantwoordelijk is voor de stankoverlast aan de Stationsweg Oost en Parallelweg. Het bedrijf heeft oplosmiddelen in de gemeentelijke riolering geloosd. Patricia Schalkwijk, woordvoerder van de Provincie Utrecht, vertelt dat er sprake is van een incident dat valt onder de categorie zwaar ongeval.

Van Appeldoorn is een Brzo-bedrijf, Bedrijf risico's zware ongevallen. Wanneer bij zo'n bedrijf een gevaarlijk stof vrijkomt die ongewenste effecten heeft gehad op de omgeving, is er altijd sprake van een zwaar ongeval.

De stof die vrijgekomen is heet Alpha-Methylstyreen. Dit is een ontvlambare vloeistof en damp. Met als mogelijke gevolgen oogirritatie, schade van vruchtbaarheid van het ongeboren kind, irritatie aan de luchtwegen en schade voor de in het water levende organismen. De provincie stelt dat er een behoorlijk aantal liters in het riool terecht is gekomen. Aan de hand van watermonsters die genomen zijn door het waterschap moet de schade aan het milieu nog vastgesteld worden.

Brzo-bedrijf Van Appeldoorn valt onder het gezag van de provincie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert de taken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving uit. Op basis van hun onderzoek samen met de politie Zeist, VRU, RUD Utrecht en gemeente zal de omgevingsdienst gaan handhaven. Van Appeldoorn heeft het schoonmaken van het riool betaald. Of andere kosten verhaald worden is nog niet bekend.

In 2018 zijn er bij Van Appeldoorn tijdens twee fysieke controles overtredingen geconstateerd met betrekking tot de opslag, deze zijn weer teniet gedaan. Bij de laatste fysieke controle in augustus waren er geen overtredingen. Ook zijn er tijdens administratieve controles diverse overtredingen geconstateerd.