• Heliflight.nl

Stal met 700 varkens zorgt voor agrarisch dilemma in raad

WOUDENBERG  Op verzoek van GBW werd afgelopen dinsdag het ingekomen stuk over het concept-projectbesluit Slappedel 8A op de agenda van de commissievergadering gezet. GBW wilde in een vroeg stadium met de overige partijen in debat over het besluit om een varkensstal met 700 varkens op te richten in een gebied waar dit, volgens het vijf jaar geleden vastgestelde bestemmingsplan buitengebied, niet is toegestaan.

Joke van der Heide

 

Als argumentatie gaf de partij aan dat intensieve veehouderij een maatschappelijk gevoelig onderwerp is, waar zij zorgvuldig mee om willen gaan. Zeker als door het college wordt gekozen om het op een plek te doen waar het bestemmingsplan het niet toestaat. GBW vroeg aan de overige raadsfracties of zij al een mening hadden over het op 26 oktober te nemen besluit. Door het peilen van die meningen en de beantwoording van het college op technische en politieke vragen wil de partij tot een afgewogen beslissing komen en hopen zij te voorkomen dat voor- of tegenstanders met ontevreden gevoelens blijven zitten.

 

DUURZAAM Vanwege hetzelfde argument van zorgvuldigheid gaven de andere fracties aan te willen wachten met hun oordeel op het definitieve projectbesluit inclusief de vijf inspraakreacties. Hoewel Jochem Beumer (CDA) ook aangaf dat de GBW fractie te vroeg kwam met de vragen, gaf hij wel een kleine voorzet voor het dilemma van zijn fractie. Centraal staat voor het CDA de vraag wat in het kader van rentmeesterschap het meest duurzaam is. Binnen het huidige bestemmingsplan heeft het melkveebedrijf de mogelijkheid om uit te breiden met 300 melkkoeien. De vraag voor het CDA is of het op duurzame wijze houden van 700 varkens dan niet te prefereren is.

In de beantwoording op de GBW-vragen geeft de gemeente aan dat dit project past binnen het beleid om te streven naar een gezonde agrarische sector. De reden voor de gewenste verbreding is gelegen in de complexiteit rond de regelgeving van het melkvee en het feit dat deze sector economisch onder druk staat. Het voorstel is volgens de gemeente toekomstgericht door een toenemende vraag naar duurzaam vlees. GBW stelde daarbij de vraag of de voorgenomen uitbreiding de enige optie is om het bedrijf toekomstgericht te maken.

 

GEURNORM Wim Merkens (GBW) stelde verder vast dat er een verschil in berekening van de geurbelasting is tussen de oorspronkelijke stukken en de beantwoording van de technische vragen. Wethouder Gijs de Kruif beloofde hier naar te kijken, maar concludeerde dat bij beide berekeningen de waarde binnen de geurnorm blijft die door de raad zelf is vastgesteld. Hij vertelde verder dat het college ieder verzoek van een ondernemer op zijn merites beoordeelt en het te makkelijk te vinden om het verzoek af te wimpelen, omdat het niet past in het bestemmingsplan. Wethouder: ,,Dit verzoek gaat om overtuigd rentmeesterschap. De dieren hebben een beter leven en de ondernemer bevindt zich in een gezonde, beschermde markt." Na afloop stelde Wim Merkens dat de wethouder over zijn vragen heen walste, maar dat de discussie nog niet gelopen is.