• 25-06-2006 EDE -  Tijdens de derde Nationale Vergeet-me-niet Dag zondag in Ede. Deze dag is een initiatief van het Nationaal Fonds Ouderenhulp. Het fonds vraagt met deze dag aandacht voor ouderen. ANP PHOTO RUBEN SCHIPPER

    Ruben Schipper

Relatief veel ouderen en jongeren

WOUDENBERG In Woudenberg wonen relatief gezien ten opzichte van andere gemeenten in de provincie Utrecht zowel veel ouderen als jongeren, terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens juist ver achterblijft. Dit blijkt uit de monitor Sociaal Domein Woudenberg 2018 die een indicatie geeft van het verwachte zorggebruik.

Joke van der Heide

In Woudenberg is de zogenaamde grijze druk, dat wil zeggen het percentage 65+'ers ten opzichte van het percentage 20 tot 64-jarigen, groter dan in de rest van de provincie, namelijk 30,3 procent ten opzichte van 24,5 procent. Het percentage 0 tot 19-jarigen is ten opzichte van de groep tussen 20 en de 64, of te wel de groene druk, 49,9 procent in Woudenberg tegenover 39,7 procent in de rest van de provincie. Met name vanaf 65 jaar is er een duidelijke toename zichtbaar. Dit kan betekenen dat er een groter beroep wordt gedaan op Wmo-voorzieningen, er een grotere behoefte ontstaat aan wonen met zorg en er meer sprake is van dementieklachten en eenzaamheid. De cijfers over eenzaamheid zijn opvallend. Zij tonen dat ondanks dat er steeds meer aandacht is voor eenzaamheid, door onder andere de Coalitie Erbij Woudenberg, het aantal ouderen dat zich eenzaam voelt in Woudenberg aanzienlijk is en ook stijgt.

In de gehele provincie is juist de trend dat het percentage zich stabiliseert of zelfs iets daalt.

Hoewel er een lichte stijging is in Woudenberg van het aantal éénpersoonshuishoudens, blijft de gemeente ver achter bij het provinciaal- en landelijk gemiddelde. Dit geldt ook voor het percentage éénoudergezinnen. Door een relatief hogere stijging wordt het verschil wel kleiner.

De sociaaleconomische achtergrond van mensen heeft ook een relatie met het zorggebruik. Inwoners met een lagere sociaaleconomische status hebben een grotere zorgvraag en zijn vaak minder zelfredzaam. Opvallend is dat Woudenberg in vergelijking met andere gemeenten met minder dan 25.000 inwoners, meer inwoners heeft met een laag of middelbaar opleidingsniveau. Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is nog steeds kleiner dan gemiddeld in de rest van de provincie. Het aantal werklozen is sterk gedaald. Twee derde van de mensen met een WW-uitkering is ouder dan 50 jaar. Het percentage werklozen ten opzichte van de beroepsbevolking is nog steeds kleiner dan gemiddeld in de rest van de provincie.

In 2018 is er een dalende trend te zien van één-persoonshuishoudens (4) en kleine huishoudens met 2 tot 3 personen (6) die gebruik maken van de voedselbank. Het aantal huishoudens van 4 of meer personen is wel gestegen naar 11 huishoudens. Uit de cijfers blijkt ook dat Woudenberg relatief veel zorggebruikers heeft met een zware en intensieve ondersteuningsvraag (vanuit de Wet Langdurige Zorg), die meer dan gemiddeld ten opzichte van vergelijkbare gemeenten thuis wonen met een volledig pakket aan ondersteuning. Opvallend is ook dat, hoewel Woudenberg een bloeiend verenigingsleven kent, het aantal mensen dat lid is van een vereniging iets achter blijft bij het gemiddelde van de provincie.