• Een zonnepaneel bij een rotonde.

    Joke van der Heide

Regionale Energie Strategie: Kansen, stress en kopzorgen

WOUDENBERG Het uitgangspunt van het landelijke (ontwerp) klimaatakkoord is dat de CO2 in 2030 met 49 procent moet worden teruggebracht en in 2050 met minimaal 95 procent. Deze afspraken moeten worden waargemaakt in de regio. Het feit dat gemeenten uit de regio moeten bijspringen wanneer een andere gemeente het niet haalt, vonden meerdere partijen zorgelijk.

Om de doelstelling voor de regio te kunnen halen moet door de zes gemeenten waar Woudenberg zich bij heeft aangesloten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden en Soest) voor hun regio een gezamenlijke Regionale Energie Strategie (RES) worden opgesteld. Hierin komen te staan welke maatregelen daar in de regio voor nodig zijn. Op 21 maart wordt de raad gevraagd om akkoord te gaan op deze kaders en randvoorwaarden om de strategie op te stellen.

Jan Bessembinders (CDA) stelde bij de bespreking in de commissievergadering dat deze zware opgave kansen, uitdagingen, stress, discussie en kopzorgen zal geven. Hij vroeg het college of die 49 procent voor Woudenberg überhaupt haalbaar is en zette grote vraagtekens bij een eventuele extra opgave, wanneer zoals hij zei 'zwakke broeders' de doelstelling niet zelf kunnen halen. Wethouder Marleen Treep reageerde: ,,Het lukt alleen als we als regio solidair zijn en samen de ambitie omarmen. Deze opgave buigt zich over gemeentegrenzen heen." Als lokale belangenbehartiger wil Jan Bessembinders niet dat Woudenberg eindigt zoals Urk met bijvoorbeeld heel veel windmolens achter de Pothbrug.

Henry Veldhuizen (SGP) had er ook moeite mee dat Woudenberg straks kan worden overruled door het Rijk en de regio en maatregelen kunnen worden afgedwongen. Hij vergeleek het met Chinese politiek. Alleen een aanpak van onderaf vanuit de gemeente heeft volgens zijn partij kans van slagen. Daarbij waarschuwde hij dat Amersfoort met de dichte bebouwing nooit in staat zal zijn om energieneutraal te worden. Zeker niet wanneer de nadruk ligt op wind- en zonne-energie. Hij miste een integraal duurzaamheidsplan met aandacht voor warmte uit water en energiebesparing. ,,Wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken", stelde hij. Elli van Oosterom (CU) sloot zich aan bij de wethouder dat de samenwerking met de regio belangrijk is en dat de opgave te groot is om als Woudenberg alleen op te pakken. De wethouder antwoordde op haar vraag over de zonneladder dat ook het college hier voorstander van is, waarbij eerst wordt gekeken naar zonnepanelen op daken en pas als allerlaatste mogelijkheid naar zonnevelden in het agrarisch gebied. Sierd Smit (PvdA-GL) riep op om ambitieus te zijn in Woudenberg en zo een goed voorbeeld te geven voor de regio. Jhony Stalman (VVD) reageerde dat ambitieus zijn prima is, maar dat de plannen wel realistisch en betaalbaar moeten zijn voor de burger. Hij benadrukte het belang van goede communicatie. De wethouder kondigde aan dat er in het najaar een participatietraject zal starten met de inwoners.