• De wijzigingsbevoegdheid Stationsweg 62-64 heeft de gemeente laten vallen.

    Joke van der Heide

Raad staat buitenspel: Nu vaststellen hoe dorp er over tien jaar uitziet

WOUDENBERG De Woudenbergse raad voelt zich buiten spel gezet en kan haar controlerende taak niet uitoefenen als zij akkoord gaat met de 23 opgenomen wijzigingsbevoegdheden in het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Het college wil zo initiatieven stimuleren.

Joke van der Heide

In het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom zijn van de 23 in totaal 11 wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor maar liefst 150 te bouwen nieuwe woningen en appartementen. Tijdens de behandeling in de commissievergadering van afgelopen week steigerden de raadsleden over de grote hoeveelheden opgenomen wijzigingsbevoegdheden, waarop zij als raad verder geen invloed meer hebben, wanneer dit bestemmingsplan Bebouwde Kom op 23 november wordt goedgekeurd. 

TIJDSWINST Het gaat om plannen waarvan het college verwacht dat zij de komende jaren concreet worden en wenselijk zijn, of in ieder geval passend zijn op de betreffende plek. Door deze plannen als wijzigingsbevoegdheid op te nemen worden initiatiefnemers, bewoners en ontwikkelaars volgens wethouder Gijs de Kruif uitgedaagd om met plannen te komen. Hij stelde de raadsleden gerust dat als de raad deze visie onderschrijft door het bestemmingsplan Bebouwde Kom goed te keuren, de nieuwe plannen verder wel gewoon de hele procedure doorlopen. Alleen hoeven deze plannen niet nogmaals langs de raad, wat tijdswinst oplevert volgens de wethouder. Hij vindt dat belangrijk, want door de lange termijn voor goedkeuring van een bestemmingsplan slaan volgens hem sommige initiatieven zelfs dood.

 

GEENSZINS GERUSTGESTELD Jan Mulder (SGP) werd geenszins gerustgesteld door het betoog van de wethouder. Hij argumenteerde dat de raad zo buitenspel wordt gezet en dat de controlerende taak van de raad wordt ondermijnd. Volgens Mulder levert het uitschakelen van de raad slechts 1 maand tijdswinst op. Sterker nog, door de zorgvuldige afweging kan raadsbehandeling zelfs tijdswinst opleveren. Als voorbeeld noemde hij het plan Gouden Regen dat door de raad van de agenda is gehaald, omdat het toen nog niet rijp was voor besluitvorming. Daarna hebben de omwonenden en initiatiefnemer om de tafel gezeten en zijn het eens geworden. Zo is een gang naar de Raad van State met vele maanden vertraging voorkomen volgens Mulder. Hij vervolgde dat hij net als de PvdA grote moeite heeft met wijzigingsbevoegdheid 7 voor een plan van maar liefst 95 woningen. Grootschalige ontwikkelingen moeten zeker niet via een wijzigingsbevoegdheid lopen wat hem betreft.

NUANCERING Sierd Smit (PvdA) stelde daarbij de vraag hoe sociale woningbouw geregeld is voor alle 11 wijzigingsbevoegdheden ten behoeve van in totaal 150 woningen. De wethouder nuanceerde de grootte van het project. ,,Van de 95 woningen zijn er al 60 in het Groenewoud bestemd. Dan blijven er 35 woningen over, waarvan zoals besloten door de raad 20 procent sociale woningbouw zal worden. De andere 10 projecten zijn kleiner dan 20 woningen en vallen niet onder de afspraak", lichtte de wethouder toe.

VERSTENEN Bart Radstaake (GBW) vertelde dat zijn fractie eveneens terughoudend is over het grote aantal wijzigingsbevoegdheden. GBW maakt zich zorgen dat de Bebouwde Kom aan het verstenen is. En het kan volgens Radstaake niet dat de raad daar geen invloed meer opheeft. GBW wil er op toezien dat Woudenberg een prettig dorp blijft om te wonen en te leven. Mulder voegde toe dat zijn fractie er grote moeite mee heeft om zo eigenlijk in één keer te bepalen hoe Woudenberg er de komende tien jaar gaat uitzien.

 

KAT IN HET BAKKIE Odile de Man (VVD) was vorig jaar de initiatiefnemer van de motie om het college opdracht te geven een actievere rol te spelen bij het onderzoeken van draagvlak voor plannen bij omwonenden. Wat de VVD betreft hebben initiatiefnemers vrijheid van ruimte zolang zij de vrijheden van anderen niet beperken. Ook haar fractie ziet daar een taak voor de raad. Daarbij vroeg zij zich af of een wijzigingsbevoegdheid betekent dat een initiatief per definitie gaat plaatsvinden. ,,U neemt dit op voor een plan waarvan u denkt dat het passend is. Ik zou als initiatiefnemer anders denken dat het kat in het bakkie is en dat is voor de belangen van omwonenden geen goede uitgangspositie", aldus De Man.

KAMERBEWONING Elli van Oosterom (CU) draaide het om en kwam met een voorstel voor een extra wijzigingsbevoegdheid om kamerbewoning als algemene regel mogelijk te maken. Uit onderzoek van jonge CU-leden blijkt hier vraag naar te zijn. Het is echter een verborgen groep, die niet gezien wordt door Vallei Wonen. Het zijn namelijk mensen, die zich wel inschrijven, maar niet op het huidige woningaanbod reageren, omdat zij op zoek naar kamers zijn. Volgens de wethouder kan dit niet, omdat het niet overal toegestaan kan worden. Bij iedere vraag zal dus een normale bestemmingsplanprocedure moeten worden opgestart.

Onder grote belangstelling werd er tot in de kleine uurtjes vergaderd. Dit keer in een pop up raadszaal bij hotel Schimmel.