Politieke discussie over onteigening grond

SCHERPENZEEL Met wat tekstaanpassingen en een motie heeft de gemeenteraad vorige week het Waterstructuurplan Scherpenzeel-Zuid vastgesteld. Het voorstel kreeg de nodige politieke kritiek te verduren vanwege onder andere een al te expliciet voorschot op mogelijke onteigeningsprocedures om gronden te verwerven voor aanpassingen van watertracés.

Margreet Hendriks

De nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen, zoals plan Heijhorst en plan Akkerwindelaan, vereisen een aanpassing van de waterhuishoudkundige structuur aan de zuidzijde van het dorp. Om te zorgen voor een goed werkende afvoer van het regen- en grondwater in dit gebied moeten de bestaande watergangen worden aangepast en verbeterd.

De gemeente heeft in nauw overleg met Waterschap Vallei en Veluwe gekeken naar de beste tracés voor de gewenste afvoer van water. Daarbij is men tot de conclusie gekomen dat er voor de uitvoering hiervan gronden van particulieren aangekocht moeten worden. De Scherpenzeelse politiek kon dit allemaal nog wel volgen. Waar men echter meer moeite mee had was het feit dat er in het voorstel al een tekst was opgenomen dat men instemde met de start van een onteigeningsprocedure indien de onderhandelingen met de grondeigenaren zouden mislukken.

Hoewel wethouder Tonnis van Dijk zijn best deed om de raad ervan te verzekeren dat het college nooit onteigeningsprocedures zou starten zonder daarover vooraf de gemeenteraad te raadplegen, bood de letterlijke tekst in het raadsvoorstel daarvoor volgens de politiek te weinig harde garanties. De verschillende partijen waren bovendien ook al wat ontstemd over het feit dat er door het college niet vooraf is gecommuniceerd met de betreffende grondeigenaren over een mogelijke aankoop van hun gronden.

* Lees meer in Scherpenzeelse Krant van dinsdag 3 februari