• Moniek van de Graaf komt op 3 maart met voorstellen om de woningnood aan te pakken.

    Joke van der Heide

PvdA-GL pakt woningnood aan

WOUDENBERG Meer betaalbare woningen, en dan met name starterswoningen, was voor vrijwel alle partijen een belangrijk verkiezingsitem. PvdA-GL ziet dit de afgelopen twee jaar echter niet terug in de realisatie van voldoende woningen en is er ook niet gerust op dat er de komende jaren wel genoeg betaalbare woningen gebouwd zullen worden. Daarom komt de partij op 3 maart met voorstellen om de woningnood tegen te gaan in de sociale huur- en koopsector.

Joke van der Heide

PvdA-GL denkt dat het tij niet zal keren doordat er feitelijk niets gedaan is met het woononderzoek onder jongeren door GBW en het onderzoek van de CU-jongeren. Zij zien dit geïllustreerd door de prestatieafspraken 2020. Deze afspraken tussen de gemeente, Omnia Wonen en de huurdersbelangenvereniging laten te veel ruimte zien om het bouwen van voldoende sociale huur- en koopwoningen te kunnen garanderen, stelt de fractie. Het eerste voorstel is dan ook om 25 procent lokaal maatwerk in 2021 op te nemen in de prestatieafspraken. Dit betekent dat 25 procent van de vrijgekomen sociale woningen met voorrang moet worden aangeboden aan Woudenbergers. Dit dwingt Omnia Wonen om hieraan te voldoen.

Een ander punt waar de fractie moeite mee heeft, is dat het overgrote deel van de nieuwbouwwoningen al jaren wordt gebouwd door dezelfde projectontwikkelaar. In zee gaan met verschillende projectontwikkelaars zorgt volgens PvdA-GL voor een betere uitgangspositie om meer woningen te laten bouwen voor alle doelgroepen. Dus ook woningen die voor onder andere starters essentieel zijn, maar vanwege minder winst minder aantrekkelijk voor projectontwikkelaars zijn. Zo blijkt op basis van vragen aan het college dat de projectontwikkelaar op dit moment het grondprijsbeleid bepaalt. De woningcorporatie heeft aan PvdA-GL aangegeven dat deze grondprijs te hoog is en dat de projectontwikkelaar de woningen te duur aanbiedt om sociaal te kunnen verhuren. Om toch te kunnen voldoen aan deze vraag van starters en gezinnen met een laag inkomen is het tweede voorstel om een substantieel bedrag uit de algemene reserve te halen voor de bouw van tien betaalbare woningen in Hoevelaar. Aansluitend is het derde voorstel dat het college een gedifferentieerd grondprijsbeleid ontwikkelt om dit probleem in de toekomst te voorkomen.

PvdA-GL is onaangenaam verrast dat nu pas blijkt dat Omnia Wonen de komende tien jaar 125 woningen gaat bouwen in plaats van de 200 die voor de fusie afgesproken waren met Vallei Wonen. In de begroting van Omnia Wonen is de vastgelegde investeringscapaciteit lager. Het vierde voorstel aan het college is om contact op te nemen met andere woningcorporaties in de regio om te onderzoeken in hoeverre deze willen bijdragen aan het behalen van de gewenste investeringscapaciteit.

Het vijfde voorstel is om niet meer toe te staan dat sociale huurwoningen na 20 jaar kunnen worden verkocht, maar dat deze 'eeuwig' voor de doelgroep beschikbaar blijven.