• PvdA-GL wil meer woningen zoals deze bij de Prins Hendrikstraat.

    Joke van der Heide

'Krachtige acties nodig' om woningnood aan te pakken

WOUDENBERG Uit het debat over de PvdA-GL plannen om de woningnood aan te pakken blijkt dat het college van B&W en de coalitiepartijen een veel positiever beeld hebben van de Woudenbergse woningmarkt dan het sombere beeld van de PvdA-GL.

Joke van der Heide

Wethouder Marleen Treep noemde de uitzonderlijke positie die Woudenberg inneemt. Zowel in de huidige hoogconjuctuur als in de crisisperiode zijn er in Woudenberg altijd woningen gebouwd, stelde zij. Als voorbeeld kwam zij met het succesverhaal van Hoevelaar fase 1, waar 80 procent van de woningen verkocht is aan Woudenbergers. Deels inwoners die ook weer woningen achterlaten.

GOEDNIEUWSSHOW Peter van Schaik (GBW) vindt dat we het in Woudenberg niet zo slecht doen. Daarom kwam hij, ook namens de andere coalitiepartijen, met de 'goednieuwsshow'. Hij somde op dat Woudenberg hoort bij de snelst groeiende gemeenten in het land, er in 2019 99 nieuwe woningen bijgekomen zijn en dat uit onderzoek blijkt dat er in 2030 in grote delen van Nederland een woningtekort is, terwijl Woudenberg dan een verwacht overschot heeft van 218 woningen. Woudenberg loopt op basis van de cijfers wel achter bij het aantal sociale huurwoningen, 21,7 procent tegenover landelijk 29,6 procent. Ook wil GBW dat het college iets doet met het door hun uitgevoerde onderzoek onder jongeren, waaruit bleek dat er grote behoefte is aan goedkope koop- en sociale huurwoningen.

En daar gaat het Moniek van de Graaf (PvdA-GL) om. Ook zij is blij dat er in Woudenberg zoveel woningen gebouwd kunnen worden. Zij is er alleen, net als minister Van Veldhoven, niet gerust op dat er naar rato gebouwd wordt voor alle groepen. ,,Op 19 februari gaf de minister aan dat er woningnood is in Nederland. De minister betreurt het dat vooral starters en mensen met een middeninkomen moeilijk aan een huis komen. Die koek moet echt groter gemaakt worden. Zij vindt dat het bestrijden van deze crisis vraagt om krachtige acties van de overheid en dan juist van de gemeente", aldus de Graaf.

VERRUIMDE DEFINITIE Dat die koek niet groot genoeg is, heeft meerdere oorzaken, volgens Van de Graaf. Dit heeft allereerst te maken met welke type woningen het college rekent tot de sociale huurwoningen. Wethouder Marleen Treep was er duidelijk over. ,,Er is in Woudenberg sprake van één soort sociale huurwoning. Dat zijn woningen onder de huurliberalisatiegrens, waarbij huurders recht hebben op huurtoeslag. Daarvoor zijn verschillende manieren van toewijzing." Moniek van de Graaf (PvDA-GL) begrijpt niet dat het college de definitie zo verruimt, als je weet dat het al zo nijpend is voor starters en mensen met een lager inkomen. ,,Het college rekent volgens deze definitie de 24 zorgwoningen van Reinaerde mee. Deze, overigens zeer nodige woningen, worden niet bewoond door mensen die anders op een sociale huurwoning van de woningcorporatie hadden gereageerd. De huisvesting van deze groep zorgt er ook niet voor dat er andere woningen overblijven."

Een tweede probleem volgens van de Graaf is dat woningcorporatie Omnia Wonen heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan het in de prestatieafspraken vastgestelde aantal van twinting woningen per jaar. Dit worden er gemiddeld 12,5. Elli van Oosterom (CU) vindt dat de druk naar Omnia Wonen op dit punt moet worden opgevoerd. Zij is het niet eens met de PvdA-GL om op zoek te gaan naar een tweede woningcorporatie. ,,Daarvoor is de samenwerking nog te pril. Dit heeft als gevolg dat Omnia Wonen achteruit gaat leunen."

ONWENSELIJK Omnia Wonen bouwt volgens de wethouder naar behoefte. Het woonbehoefte-onderzoek 2020 zal leidend zijn bij het overleg. Op basis van de meest recente cijfers heeft Omnia Wonen laten weten dat er 208 van de 994 mensen die staan ingeschreven, actief een woning zoeken. Voor jongeren onder de 23 jaar komt dit actief op twintig woningzoekenden. Voor aankomende projecten worden in overleg met projectontwikkelaars, de gemeente en Omnia Wonen de mogelijkheden onderzocht, opdat Omnia Wonen alle woningen overneemt. Indien hiervoor een financiële bijdrage van de gemeente noodzakelijk is, komt het college met een voorstel naar de raad, beloofde de wethouder. Het plan van de PvdA voor een eeuwig durende instandhoudingstermijn, wat inhoudt dat woningcorporaties de sociale huurwoningen niet na een termijn mogen verkopen, vond de wethouder onwenselijk. ,,Dat begrijpt u toch ook?", vroeg zij. ,,Strategisch voorraadbeleid is bij hen uitgangspunt. De minimale termijn is tien jaar en wij hebben met u als raad besloten om te kiezen voor twintig jaar."

De derde zorg van de PvdA-GL is dat projectontwikkelaars die in het gat springen dat Omnia Wonen laat liggen voor sociale huurwoningen in hun portefeuille niet passend hoeven toe te wijzen. GBW is bezig om een oplossing hiervoor te onderzoeken.