• Op initiatief van PvdA-GL en GBW werd de motie ingediend.

    Joke van der Heide

Grens bezuinigingen bereikt

WOUDENBERG Het feit dat de jaarlijkse Rijksbijdrage aan het Gemeentefonds gekoppeld is aan de netto Rijksuitgaven, betekent dat deze bijdrage sterk wisselend is en in veel gemeenten zorgt voor financiële onzekerheid. Te meer daar er sprake is van minder Rijksuitgaven en dus minder geld voor gemeenten dan begroot, terwijl de opgaven groter zijn. CDA, GBW en PvdA-GL verzochten daarom het college om een afschrift van hun motie met daarin hun zorgen te sturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

In deze motie willen de fracties dat het college aandacht vraagt voor de financiële problemen die deze rekenmethodiek met zich meebrengt. Het gevolg hiervan is dat als de netto gecorrigeerde Rijksuitgaven stijgen of dalen, het Gemeentefonds en daarmee de algemene uitkering aan gemeenten ook stijgen of dalen. Dit wordt ook wel de trap-op-trap-af systematiek genoemd. Als de overheid minder uitgeeft dan begroot, betekent dit automatisch dat er minder geld gestort wordt door het Rijk in het Gemeentefonds dan eerder rekening mee gehouden werd.

CDA, GBW en PvdA-GL willen met hun motie een signaal afgeven aan de minister hoe urgent de zaken zijn en daarmee een in de Tweede Kamer al aangenomen motie nogmaals onderstrepen. De motie die is aangenomen in de Tweede Kamer verzoekt de regering om samen met de gemeenten een onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de negatieve financiële gevolgen van de trap-op-trap-af systematiek zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. CDA, GBW en PvdA-GL verzoeken het college ook om hun motie te delen met alle gemeenteraden uit de regio Amersfoort met het verzoek of zij een gelijkluidende motie willen sturen naar het Rijk om daarmee een nog sterker signaal af te geven.

De grens is voor veel gemeenten en ook Woudenberg namelijk bereikt. Ondanks alle inspanningen van de gemeente om de kosten voor Jeugdzorg en Wmo in balans te krijgen, lukt dit nog steeds niet. Ook dit jaar zijn de kosten die de gemeente maakt voor Jeugdzorg en Wmo hoger dan de vergoeding die de gemeente hiervoor krijgt van het Rijk. Als gevolg van het Rijksbeleid verviel ook een deel van de btw-compensatieregeling, waardoor gemeenten met nog hogere kosten te maken kregen. Het gevolg van deze ontwikkeling is dat de gemeente Woudenberg de komende vier jaar flink zal moeten bezuinigen om een sluitende begroting te krijgen. Volgens GBW tasten die bezuinigingen de kwaliteit van het dorp over de volle breedte aan van sport tot cultuur. De bezuinigingen leggen ook extra druk op opgaven waar de gemeente nog voorstaat als de energietransitie en klimaatadaptatie.

CU steunde de lokale motie niet, omdat de landelijke motie in de Tweede Kamer namens de CU is ingediend. De SGP en VVD steunde de lokale motie ook niet. De VVD gaf aan dat het college op dit onderwerp al een actieve rol speelt in de regio en daar is de partij blij mee. Ook de SGP vond dat het onderwerp voldoende op de agenda staat.