• Medewerkers van het productiebedrijf pakken kerstpakketten in.

    Amfors

Forse kritiek op participatiewet

WOUDENBERG Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) stelt vast dat de participatiewet, die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt had moeten helpen bij het vinden van een baan, amper heeft gewerkt. De Woudenbergse politiek beantwoordt deze vraag met ja en nee.

Zowel CU, GBW als VVD vindt het niet goed dat de sociale werkvoorziening is afgebouwd. Er is te veel bezuinigd. ,,De directeur van Amfors heeft de raad aangegeven dat het grootste deel van mensen die voorheen in de sociale werkvoorziening werkten, behoefte heeft aan een beschutte werkplek en niet goed functioneert op de gewone arbeidsmarkt", geven ze aan. ,,Je zou bijna denken dat de traditionele sociale werkplaats zo gek nog niet was", voegt Jhony Stalman (VVD) toe. Dus ja, dit plan heeft niet gewerkt.

Toch zijn er ook lichtpuntjes in Woudenberg. Zo wordt in het rapport van het SCP aangegeven dat landelijk het aantal mensen dat vanuit bijstand een baan vindt op 1,5 procent ligt. In Woudenberg ligt dit percentage hoger. Wethouder Marleen Treep geeft aan dat er dit jaar ongeveer 20 mensen door een actieve vorm van begeleiding richting werk uitgestroomd zijn. In totaal ontvangen 105 mensen een bijstandsuitkering. Op basis van de laatste gegevens van de Coöperatie De Kleine Schans blijkt volgens raadslid Irene Houtsma (GBW) dat de uitvoering van de participatiewet in Woudenberg goed verloopt. Het streefcijfer van mensen leiden naar werk is gehaald. ,,Wel gaf de gemeente aan dat dit met name kwam door de goede economische situatie", voegt zij toe.

Over de landelijke conclusie dat, ondanks projecten tot stimulering om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, het aantal werkgevers dat hier gehoor aan geeft niet stijgt, is de wethouder positiever. ,,We merken dat werkgevers openstaan om in gesprek te gaan over de mogelijkheden om iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst te nemen. Wij zien ook dat dit wel wat vraagt van de werkgever, bijvoorbeeld het omgaan met culturele verschillen bij het in dienst nemen van een statushouder. Raadslid Bert Bosman (CU) voegt hier aan toe dat de regelingen onvoldoende bekend zijn bij werkgevers en zij verwachten te veel risico te lopen. De stap van uitkering naar werk vraagt volgens hem een langere route en meer maatwerk dan de participatiewet voorstelt, zeker in een dorp als Woudenberg.

Over het belang van maatwerk is iedereen het eens. De coalitiepartijen onderschrijven de aanpak van het college. ,,Wij zetten in op die vorm van participatie die voor de betreffende inwoner het best passend is. Dat kan een taalles zijn, vrijwilligerswerk als tegenprestatie, een opleiding of een traject naar betaald werk. In een enkel geval zien we dat iemand echt niet wil, dan schuwen we niet om meer dwingend te werk te gaan. Over het algemeen werkt motivatie echter beter dan dwang", aldus de wethouder. Het voorstel van de staatssecretaris Tamara van Ark om participatie te verplichten lijkt niet nodig.