• Robbert van Ettekoven sprak zijn zorgen uit over de voorgestelde bezuinigingen en wilde door te spreken jongeren een stem geven.

    Joke van der Heide

'Bezuinigingen komen als boemerang weer terug'

WOUDENBERG Van het pakket met bezuinigingsvoorstellen van 278.000 euro had de raad moeite met de voorstellen voor bezuinigingen op het jongerenwerk, de programmacoördinator van het Cultuurhuis, het gemeentenieuws in de Woudenberger, het openbaar groen en de Adviesraad Sociaal Domein.

Voorafgaand aan het debat hield afgelopen dinsdag CDJA-jongere Robbert van Ettekoven (16 jaar) een gloedvol betoog. Hij sprak zijn zorgen uit over de voorgestelde bezuinigingen en wilde door in te spreken jongeren een stem geven. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, stelde hij. En voor een goede toekomst van de jongeren vindt hij het onverstandig om het aantal uren van het jongerenwerk terug te brengen. Hij is van mening dat bezuiniging betekent dat jongeren en dan met name de kwetsbare jongeren meer aan hun lot worden overgelaten. Deze bezuinigingen komen volgens hem als een boemerang terug. Wat hij niet wenselijk vindt gezien de alsmaar stijgende kosten voor jeugdzorg.

VERBINDING Ook deed hij een oproep om niet te bezuinigen op de programmacoördinator van het Cultuurhuis. ,,Wanneer alle lichten in het dorp uit zijn, brandt er alleen nog licht in het Cultuurhuis, omdat daar een activiteit wordt georganiseerd. Het Cultuurhuis zorgt voor verbinding, ook met jongeren en dat is belangrijk. Ik roep de politiek op om de focus te houden op de lange termijn", betoogde hij. De raad was onder de indruk van deze jonge inspreker en veel fracties sloten zich bij zijn betoog aan.

Dat gold ook voor Michel Hardeman (CDA) die vol trots aangaf de inspraak hartverwarmend en met visie te vinden. Meer moeite had Hardeman met de wijze waarop het college de bezuinigingen in een persbericht heeft geschetst. Hierin gaf het college aan dat de bezuinigingen voornamelijk uit besparingen bestaan door efficiëntere inzet van budgetten en besparingen op de interne organisatie. Hardeman zet grote vraagtekens bij dit bericht. Allereerst, omdat de indruk wordt gewekt dat de pijn van de bezuinigingen vooral binnen het gemeentehuis valt, terwijl er bezuinigingen zijn op onderwijs, sport, cultuur, openbaar groen en veiligheid. Ten tweede doordat naast de door de gemeente genoemde interne besparingen de gemeente extra budget vraagt voor twee fulltime medewerkers à 160.000 euro. Wat een belangrijke reden voor het tekort vormt.

OPENBAAR GROEN In het debat kreeg de bezuiniging op het openbaar groen ook veel aandacht. Elli van Oosterom (CU) vroeg aan GBW hoe deze fractie als groot pleitbezorger van meer aandacht voor openbaar groen staat tegenover de voorgestelde bezuiniging op het IBOR-budget, waar de groenvoorziening onder valt. Marco van de Hoef erkende dat zijn fractie dit een pijnlijke bezuiniging vindt. Wethouder Pieter de Kruif argumenteerde dat het IBOR-budget veel meer omvat dan het groenbeleid. Om de 5 procent besparing (2020 55.000 euro) te realiseren, zal het college een plan van aanpak vaststellen. Vragen als bijvoorbeeld: blijft de gemeente de kerstbomen ophalen of gaan de burgers dit zelf doen, zullen aan de orde komen.

Besparingen van 5 procent zijn volgens de wethouder realiseerbaar, ondanks het feit dat de klimaatverandering door hittestress en wateroverlast juist vraagt om extra maatregelen. Waarbij de wethouder opmerkt dat 50 procent van de openbare ruimte wordt ingenomen door de gemeente en de andere 50 procent door de burgers en bedrijven. Hun hulp, in de vorm van bijvoorbeeld meer groen in de tuin, is dan ook onmisbaar. Elli van Oosterom kondigde aan terug te komen in de raad op dit onderwerp.

COMMUNICATIE BURGERS Het collegevoorstel om te besparen op de publicatie van het gemeentenieuws riep vragen op bij GBW. Op een pagina in deze krant worden wekelijks vergunningen, bestemmingsplannen en andere mededelingen gedaan. GBW vroeg of de gemeente wettelijk wel kan stoppen met deze publicatie. Burgemeester Titia Cnossen vertelde dat publicatie in een lokale krant vanaf 1 januari 2021 volgens de wet niet meer nodig is. In 2020 is dit wel het geval, maar kan dit opgelost worden door een lokale verordening vast te stellen. Het feit dat de informatie dan alleen via de gemeentewebsite, op het informatiebord bij het gemeentehuis en via een digitale nieuwsbrief met 340 abonnees bekend wordt gemaakt, baart Henk-Jan Molenaar (SGP) zorgen.

VVD en GBW kondigden aan te willen onderzoeken of andere besparingen mogelijk zijn, waardoor niet alle collegevoorstellen nodig zijn. Zij denken aan een taakstellende bezuiniging van 1 procent op de gemeenschappelijke regelingen van 4,5 miljoen. GBW maakt zich ook al enkele weken sterk om duidelijk te krijgen welke onderzoeken er op de agenda staan en of deze kunnen worden opgeschoven.