• Joke van der Heide

Plan past niet in straatbeeld

WOUDENBERG Het unieke karakter van de Stationsweg West met zijn wisselende bebouwing en grote percelen mag niet verloren gaan. Daarom spraken er maar liefst vijf bewoners in op de extra commissie-vergadering voor het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom. Zowel het plan op de Stationsweg West 62-64 als 141 - 143 past volgens hen niet in het straatbeeld.

 

Joke van der Heide

Dit straatbeeld wordt bepaald door vrijstaande- en royale twee-onder-een-kap woningen met een gemiddelde perceelgrootte van 1.000 m2. Bewoner en inspreker de heer Landzaat geeft aan dankbaar te zijn voor deze karakteristieke sfeer. ,,Ik hoor geregeld van bezoek dat je eigenlijk niet met vakantie hoeft te gaan als je hier woont. Geen één woning is hetzelfde en dat maakt het unieke karakter", aldus Landzaat.

 

WOONGENOT Het grootste bezwaar van de omwonenden op de plannen voor beide inbreidingslocaties is het grote aantal woningen. Naast het verloren gaan van het straatbeeld noemen zij ook dat het hun rust en privacy aantast. Bij het plan voor Stationsweg West 62-64 gaat het om de bouw van maximaal zeventien grondgebonden woningen plus één extra woning tussen de Heinelaan drie en zeven. Met kavels van 230 m2 grootte en soms blokken van drie tot vier woningen vindt omwonende de heer Bielderman dit plan niet passen op de Stationsweg. Los daarvan stelde hij: ,,Wij leveren ook veel in op woongenot. Waar we nu te maken hebben met één buurman, komen er vier. Met vier in- en uitritten en veel meer auto's."

De heer Van de Krans benadrukte dat een gedeelte met de bestemming wonen en tuinen aan de Heinelaan buiten het plangebied moet worden gehouden. Dit om te voorkomen dat er zo een uitweg voor de achterliggende bedrijfsbestemming kan worden gerealiseerd op de Heinelaan. Gelet op de ligging in een woonwijk en de nabijgelegen speelplaats vindt Van de Krans dit onwenselijk. Ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijf was daarom in het ´bestemmingsplan Dorp´ een strook met bedrijfsbestemming naar de Stationsweg West opgenomen. In haar beantwoording sluit de gemeente zich hierbij aan. De strook zal weer worden opgenomen. Gelet op het grote aantal zienswijzen, zal de gemeente de wijzigingsbevoegdheid voor dit plan laten vervallen. De gemeente is van mening dat er op dit moment onvoldoende draagvlak voor is. Dit betekent niet dat de gemeente helemaal niet mee wil werken aan de beoogde herontwikkeling naar woningbouw. Het omzetten van bedrijven binnen een woonomgeving naar woningen past binnen hun beleid.

ENTREE Dit geldt ook voor het plan voor vier grondgebonden woningen plus acht gestapelde woningen op de Stationsweg 141-143. Ook hier is op dit moment geen draagvlak voor. Naast de bovengenoemde bezwaren van omwonenden wordt ook de veiligheid genoemd van het enige entree van het Groenewoud bij de hoek Magnoliastraat - Stationsweg West.

Dit is nu al niet veilig, laat staan wanneer het helemaal volgebouwd is, geven insprekers aan. De gemeente denkt dat de herontwikkeling er juist wel voor kan zorgen dat het Groenewoud een betere entree krijgt.