• BDUmedia

Woudenberg vernietigt drie jaar rioolheffing

WOUDENBERG Het college besloot op dinsdag 7 april om de aanslagen op de rioolheffing garageboxen 2017 tot en met 2019 te herstellen. Concreet is het advies dat eigenaren en huurders geen rioolheffing voor deze periode hoeven te betalen.

  <p>Joke van der Heide</p>
  <p>Het college heeft in overleg met een externe jurist besloten om alle ingekomen bezwaren op de aanslagen rioolheffing garageboxen gegrond te verklaren en alle overige aanslagen rioolheffing garageboxen, die al wel betaald zijn ambtshalve in bezwaar te nemen, gegrond te verklaren en alsnog terug te betalen. Hiermee worden alle opgelegde aanslagen rioolheffing 2017, 2018 en 2019 vernietigd. In de verordening van 2020 was al besloten dat het tarief verlaagd zou worden van 216,18 naar 49,90 euro.</p>

  <p>Dit advies is het gevolg van de klachtenregen die bij de gemeente binnenkwam op de rioolheffing, die in januari 2020 alsnog werd geheven. Dit, omdat bij het wegwerken van de achterstanden in de belastingadministratie werd geconstateerd dat een groot deel van de garageboxen de afgelopen drie jaar nog niet voor de rioolheffing waren aangeslagen. Hele straten en wijken, zoals onder andere Laanzicht en de Wielewaal, waren overgeslagen. Garageboxhouders werden ineens tot hun grote verrassing geconfronteerd met hoge aanslagen.</p>

  <p>Een inwonerscollectief van 67 bewoners, vertegenwoordigd door Paul Reijenga en Aart-Jan Schurink, gaven eerder in deze krant inzicht in de klachten. Naast het feit dat zij het onjuist vonden dat een garagebox wordt gezien als woning en dus ook voor het tarief van 216,18 wordt aangeslagen, toonden hun bezwaren ook allerlei misstanden in de belastingadministratie en de behandeling van de bezwaarschriften. Zij vroegen om duidelijkheid voor de garageboxhouders en een redelijke,<span>billijke en vooral objectieve basis voor rioolheffing in de toekomst.</span>
  </p>

  <p>Die duidelijkheid komt er nu. Het college schetst om te beginnen hoe de rioolheffing voor garageboxhouders tot stand is gekomen en wat de achtergrond van deze heffing is. Vanaf 2008 hebben gemeenten de mogelijkheid om onder andere garageboxen aan te slaan voor de rioolheffing. Door de invoering van deze brede rioolheffing zijn ook percelen die geen aansluiting hebben op de riolering of zelfs geen hemel- of grondwater afvoeren op een gemeentelijke voorziening belastingplichtig. Reden hiervoor is dat de gemeente vanaf 2008 naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater ook de zorgplicht voor het afvoeren van regenwater kreeg en regisseur werd bij de aanpak van grondwaterproblemen. Rioolheffing biedt de gemeente de mogelijkheid om deze taken te kunnen bekostigen.</p>
  <p>De gemeente Woudenberg heeft tot en met 2016 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rioolheffing in te voeren, terwijl de verordening rioolheffing dit wel toeliet, geeft het college aan. Vanaf 2017 is door de gemeenteraad een verordening goedgekeurd om dit wel te gaan doen. De grote klimaatschommelingen met heftige regenbuien speelden een rol bij dit besluit.</p>