• Nieuwbouw bij speeltuin en grond Vallei Ruiters.

    Joke van der Heide

Gemeente wil grond 'terug'

WOUDENBERG Uit de inventarisatie van de gemeente naar mogelijke locaties voor Klein maar Fijn wonen is de locatie waar de Vallei Ruiters (dorpsrand) gevestigd zijn als optie voor de realisatie van permanente kleine (koop)woningen naar voren gekomen. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de vereniging waarbij geïnventariseerd is of het mogelijk is om een deel van de grond, die door de Vallei Ruiters gebruikt wordt, en die eigendom is van de gemeente 'terug' te krijgen. Het bestuur van de Vallei Ruiters heeft de gemeente echter aangegeven dat dit niet mogelijk is, omdat deze gronden bij wedstrijden gebruikt worden voor het parkeren van auto's en paardentrailers.

Joke van der Heide

In een memo aan de raad geeft de gemeente aan dat er inmiddels ook juridisch is gekeken wat de mogelijkheden zijn voor het opzeggen van de huur/erfpacht. Er blijkt voor de hal, waar de binnenbak gelegen is, een erfpachtovereenkomst te zijn die loopt tot 2024. Voor de overige gronden is er een huur/gebruiksovereenkomst die per jaar op 1 januari van ieder jaar opzegbaar is.

De gemeente heeft al ideeën over de mogelijke herinrichting van het terrein. Bij deze locatie is er vanwege de naast gelegen milieustraat en de dierenarts, met het recht om 5 paarden te houden, namelijk sprake van hindercirkels. Dit zorgt ervoor dat er maar een beperkt gedeelte van de grond beschikbaar is voor woningen. Om de mogelijke vrijkomende gronden beter te kunnen gebruiken, kan volgens de gemeente gedacht worden aan het uitruilen van functies. Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van het speelveld naar achteren, op de grond die nu in gebruik is bij de Vallei Ruiters, en dan de kleine woningen te bouwen waar nu het speelveld gelegen is.

Voordat er concrete stappen gezet kunnen worden is er volgens de gemeente eerst behoefte aan een (interne) totale visie op dit gebied. In 2020 wordt deze visie opgesteld waarna gekeken kan worden naar de mogelijkheden en de vervolgstappen. In het coalitieakkoord hebben GBW, CU en VVD de ambitie opgenomen dat zij willen inzetten op de realisatie van kleine woningen met een goede betaalbaarheid. Dit om tegemoet te komen aan de alsmaar stijgende vraag. Landelijk bestaat de doelgroep voor deze zogenaamde Klein maar Fijn woningen voor 80 tot 90 procent uit een groeiende groep jonge alleenstaanden. In Woudenberg richt de gemeente zich op starters, mensen die in scheiding liggen en gescheiden ouders met kinderen en jongeren.

Naast permanente woningen is de gemeente ook op zoek naar een tijdelijke locatie voor 10 jaar, die eventueel in de toekomst omgezet kan worden naar een permanente locatie. De gemeente heeft een mogelijke locatie op het oog. Op basis van een quickscan is er gezien de beschikbare ruimte volgens de gemeente de mogelijkheid om 20 kleine tijdelijke huurwoningen te plaatsen. De vraag is of Omnia Wonen, fusiepartner van Vallei Wonen, deze woningen wil bouwen. Zo niet, dan gaat de gemeente op zoek naar een andere partij.