Adviesraad teleurgesteld in gemeente

WOUDENBERG De raad boog zich afgelopen week over de bezuinigingsvoorstellen van het college. Hoe pijnlijk die voorstellen zijn, bleek uit de reactie van inspreker Adriaan Bos van de Adviesraad Sociaal Domein. Door het subsidiebedrag met 50 procent te verlagen komt het voortbestaan van de adviesraad in gevaar.

Adriaan Bos vindt de bezuiniging van 50 procent op een subsidie van 20.000 euro voor een kleine organisatie disproportioneel en vertelde dat de adviesraad zich in de steek gelaten voelt door de gemeente. Het argument van de gemeente is dat niet alle gemeenten een dergelijke subsidie verstrekken en dat een groot deel van de subsidie wordt gebruikt voor de secretariële ondersteuning. Deze ondersteuning werd eerder gegeven door een medewerker van de gemeente.

Bos benadrukte in zijn betoog hoe belangrijk het secretariaat is voor de adviesraad. De secretaris volgt alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein en stelt de individuele leden up-to-date op de hoogte. Zo kunnen zij met hun vrijwillige inzet en een te klein team de werkzaamheden toch verrichten. Of het nog gaat lukken als de bezuinigingen door gaan weet hij niet, terwijl het belangrijk en wettelijk verplicht is dat dit orgaan met de gemeente meedenkt over het sociaal domein dat een belangrijk deel van de begroting vormt.

De adviesraad heeft er vooral moeite mee dat er geen onderling overleg heeft plaatsgevonden. Tot verbazing van de raad gaf Adriaan Bos aan dat de bezuiniging simpelweg is meegedeeld. Dit is volgens Michel Hardeman (CDA) in strijd met het op 11 juli aangenomen amendement van VVD, CU en GBW. In dit amendement hebben de coalitiepartijen letterlijk het college de opdracht gegeven dat bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen met draagvlak van/met de Coöperatie De Kleine Schans, partners in de regio, maatschappelijke organisaties en adviesorganen genomen kan worden. De naam adviesraad Sociaal Domein lijkt dan duidelijk volgens Hardeman.

Het college had deze zin echter anders geïnterpreteerd vertelde wethouder Marleen Treep. Het college had het idee dat deze voorwaarde alleen gesteld is om te voorkomen dat er zonder overleg directe bezuinigingen gaan plaats vinden op jeugdzorg en Wmo. De politieke vraag van Michel Hardeman aan Jhony Stalman (VVD) was of de collegepartijen het amendement anders bedoeld hebben en de interpretatie van het college juist is. Jhony Stalman moest het antwoord schuldig blijven en komt hier in de raad op terug. De VVD was wel één van de partijen die de heer Bos vragen stelde over het ontbreken van draagvlak. Henk-Jan Molenaar (SGP) stelde dat het kader leidend is.

Joke van der Heide