• Piet van der Zee, bewoner van de J.F. Kennedylaan, met een doorkijkje naar het pand Morren op de Griftdijk.

Omwonenden Griftdijk voelen zich bedrogen

WOUDENBERG Bewoners van de Zeisterweg, Griftdijk en Kennedylaan in Woudenberg hebben een beroepsprocedure gestart bij de Raad van State over de in juli genomen raadsbesluiten in relatie tot de nieuwbouw aan de Griftdijk en Meent.

Door Joke van der Heide

Dit besluit werd genomen tijdens een drukbezochte bijeenkomst vorige week dinsdag. De vijfentwintig omwonenden deelden het gevoel dat het proces niet transparant gelopen is. Het niet langer vertrouwen hebben in de overheid en zich niet gehoord voelen zijn de belangrijkste drijfveren voor deze stap.

De bewoners werden in september 2015 ongerust toen zij zagen dat op het perceel van Martien Legemaat aan de Meent grond verhogende activiteiten plaatsvonden. Reden voor hen om informatie in te winnen wat er met deze grond buiten de rode contour zou gaan gebeuren. De eerste die zij in oktober spraken was wethouder Gijs de Kruif. Hij gaf aan dat de bewoners zich geen zorgen hoefde te maken. ,,De woningbouw stond immers in de structuurvisie. Bouwen buiten de rode contour aan de Meent was niet aan de orde vertelde de wethouder ons", licht Piet van der Zee toe. Ook Martien Legemaat van aannemersbedrijf VHV gaf tijdens een voorlichtingsavond aan dat bouwen buiten de rode contour niet mogelijk was, aangezien de provincie dit niet goedkeurde. De bewoners weten nu meer. Uit vragen van Elli van Oosterom (CU) tijdens de commissievergadering eind juni blijkt dat de gemeente al in het voorjaar van 2015 door de provincie benaderd is om beleid op de kernrandzone te maken, waardoor bouwen buiten de rode contour tot de mogelijkheden ging behoren. Vanwege ambtelijke drukte werd de visie pas in april 2016 in de raad besproken. Uit gemeenteverslagen, die zijn opgevraagd op basis van de Wet openbaarheid van bestuur blijkt verder dat Martien Legemaat al in juni 2015 een verzoek deed aan het college voor het bouwen van een woning buiten de rode contour.

Eén van de redenen waarom de inwoners van de Griftdijk, de Meent en Zeisterweg een beroepsprocedure starten bij de Raad van State is dat zij zich door het college en de politiek buitenspel gezet voelen. In april 2016 kwam volgens de bewoners ineens de Kernrandzonevisie uit de lucht vallen. Deze visie doorkruiste de Bestemmingsplanprocedure van de Griftdijk, de Meent en Slappedel. De bewoners begrijpen niet dat voor deze visie geen inspraakprocedure is gehouden, aangezien dit feitelijk een belangrijke aanpassing was op de Structuurvisie, die in 2013 wel met een zware inspraakprocedure is vastgesteld.

Reden voor de bewoners om de inspraak tijdens de commissievergadering op zowel de behandeling van de Kernrandzonevisie als het ontwerp bestemmingsplan goed voor te bereiden. Wim van der Wind sprak namens hen in en had veel kritische vragen aan wethouder Gijs de Kruif, die geen enkele vraag beantwoordde. Het argument was dat de commissievergadering niet het moment is om vragen te beantwoorden. Wanneer dan wel? Dat is de vraag die bij de inwoners leeft en hoewel zij niet wantrouwend van aard zijn, is hun vertrouwen in de lokale politiek weg.

Bij navraag bij de gemeente geven burgemeester Cnossen en wethouder Gijs de Kruif in eerste instantie aan dat zij liever zelf met de mensen in gesprek gaan en niet via de pers. Vervolgens heeft onze redactie toch een telefonisch interview met burgemeester Cnossen. Niet over wat de wethouder wel of niet tegen de bewoners gezegd heeft, maar wel over hoe het procedureel gelopen is. Burgemeester Cnossen vindt het vervelend dat de burgers zich zo voelen. Zij stelt vast dat er langs elkaar heen gepraat is en dat er een ander moment gekozen had moeten worden om de vragen te stellen. Wanneer dan? Dat is dan ook de vraag van onze redactie.

De burgemeester geeft aan dat wat het college betreft burgers altijd welkom zijn voor vragen. Zij vertelt dat zij de bewoners alsnog uitgenodigd heeft voor een gesprek. De bewoners gaan hier op in, hoewel zij weten dat dit mosterd na de maaltijd is. Een uitnodiging voor een gesprek had beter gedaan kunnen worden tussen de raadsvergaderingen van mei en juli. Dan hadden de bewoners niet buiten spel gestaan en had hun positie in het proces meegewogen kunnen worden. Toch willen zij wel een gesprek met het oog op de toekomst.

Want zo geven zij aan: ,,Wij zijn helemaal niet tegen woningbouw aan de Griftdijk, maar niet ten koste van alles. Het aantal woningen moet passend in het gebied zijn. Daarbij vinden wij het belangrijk dat het college recht doet aan het beleid dat zij zelf op papier gezet hebben. Voor de politiek is de structuurvisie ineens een denkrichting, maar volgens de wet is dit toch echt juridisch bindend." Naar de toekomst toe is er bij de bewoners angst voor meer woningbouw in het gebied en een tweede woning aan de Meent buiten de rode contour.