• Hannie Lamberink

Nieuwe site Adviesraad Sociaal Domein

WOUDENBERG De vroegere Adviesraad Wmo Woudenberg is per 1 januari 2016 veranderd in de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg, een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. Ook de website van de Adviesraad Sociaal Domein is vernieuwd zodat mensen rechtstreeks contact kunnen zoeken.

De verandering van naam en website was nodig omdat gemeenten in 2015 er taken bij kregen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht gemeenten om ervoor te zorgen dat mensen dankzij ondersteuning zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

De Participatiewet ondersteunt mensen met of zonder arbeidsbeperking om werk vinden.

Via de Jeugdwet zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering: om kinderen gezond en veilig mogelijk te laten opgroeien kunnen ouders en verzorgers als eerst verantwoordelijken hulp inroepen bij de opvoeding van hun kinderen.

KNELPUNTEN Voor de uitvoering van deze wetten wordt één samenhangend beleid ontwikkeld. Over onderwerpen die binnen deze beleidsvelden horen brengt de Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B&W. Jeanine Schaling: "Wij denken met de gemeente mee over de uitvoering en het vormgeven van het beleid. Wij brengen knelpunten die inwoners van Woudenberg ervaren onder de aandacht. Iedereen kan de Adviesraad benaderen met vragen of suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn en zo bijdragen aan besluitvorming. Wij zijn echter niet voor  individuele belangenbehartiging. De Adviesraad Sociaal Domein heeft daarom de website in het leven geroepen: www.adviesraadsociaaldomeinwoudenberg.nl. Mensen kunnen daar o.a. reageren op stellingen."

De voorzitter van de Adviesraad, Goof de Vor:"Mensen moeten de adviesraad gemakkelijker kunnen vinden want tot dusver waren we niet zichtbaar genoeg in de samenleving. Mensen modderden te lang door in hun eentje. Wij hebben echter wel de inbreng van inwoners nodig om problemen te signaleren of de gemeente te kunnen adviseren! We zijn een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie met contacten met allerlei organisaties en de kerken."