Nieuw bestemmingsplan voor Voskuilerweg

WOUDENBERG De Voskuilerweg 61-63 heeft een nieuw bestemmingsplan. De unanieme goedkeuring van de raad betekent dat de zienswijze van de eigenaar van nummer 57 ongegrond verklaard wordt. Hierdoor wordt een bestaande bestemming van de door hem aangekochte grond afgehaald.

Op verzoek van de SGP heeft het college juridisch onderzocht of er vergelijkbare zaken te vinden zijn, waarbij een bestaande bestemming wordt weggehaald. De situatie op de Voskuilerweg 61-63 blijkt uniek te zijn, omdat er sprake is van een eigenaar (de koper van het weiland) van een deel van een bouwvlak. Er hebben die twee jaar op het perceel geen bouw- of gebruiksactiviteiten plaats gevonden en er zijn geen concrete plannen voor beschikbaar. Daarbij worden de gronden sinds jaar en dag gebruikt als gras- en weiland, wat conform de nieuwe bestemming is.

Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het onder voorwaarden mogelijk om een bestaande bestemming weg te halen. Aan een geldend bestemmingsplan kunnen geen blijvende rechten worden ontleend. Redenen voor wijziging kunnen zijn dat het belang bij de beoogde nieuwe bestemming zwaarder weegt dan de gevestigde rechten en belangen. Zeker wanneer de gevestigde rechten niet binnen een bepaalde planperiode worden gerealiseerd.

Of de bestaande bestemming wordt weggehaald is volgens de erfgenamen van 61-63 de vraag. Zij menen de grond verkocht te hebben als agrarische cultuurgrond. De gemeente staat echter buiten deze privaatrechtelijke afspraken. Reden voor de gemeente om mee te werken aan het verzoek tot bestemmingsplanwijziging is om leegstand en verpaupering te voorkomen, wat al aan de orde is op de Voskuilerweg/Voskuilerdijk. Daarbij worden de ondernemerskansen van de eigenaar van nummer 57 niet geschaad. Met een concreet plan kan hij zijn bouwvlak vergroten. Wethouder Gijs de Kruif zal hem schriftelijke laten weten wat de mogelijkheden hiervoor zijn.