• Joke van der Heide

'Niets gedaan met advies'

WOUDENBERG Op de politieke agenda stond afgelopen donderdag de Oplegger Structuurvisie 2030. Deze aanvulling en actualisatie op de in mei 2013 vastgestelde Structuurvisie 2030 leidde tot discussie over met name een nieuw te vestigen bedrijventerrein.

Joke van der Heide

Bij de vaststelling van de Structuurvisie 2030 in 2013 was er sprake van een economische crisis. Het provinciale beleid was toen gericht op het verminderen van nog niet in gebruik genomen bedrijventerreinen en eerst bestaande bedrijventerreinen te herstructureren. Gekozen werd om gronden die waren aangewezen voor de uitbreiding van bedrijven bij Hoevelaar te benutten voor extra woningbouw.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2017 waarschuwde de Bedrijvenkring Scherpenzeel-Woudenberg de politieke partijen en het college al dat de situatie in een jaar tijd totaal veranderd was. Dat er zowel in de regio als in Woudenberg weer veel vraag was naar bedrijfsruimte. Het probleem was volgens de BSW echter dat deze ontwikkeling nog niet in alle provinciale visies en plannen doorklonk. Voor de SGP was dit reden om in het verkiezingsprogramma de wens voor een extra bedrijventerrein op te nemen. Ook het CDA vroeg hier aandacht voor.

Nu twee jaar later stelt het college vast dat er behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein. Het college kiest er voor om 20 van de 50 ha aan te wijzen ten zuiden van de N224. Deze ruimte is in de Provinciale Structuurvisie door de provincie al als zoekzone 'Bedrijventerrein' opgenomen. In de nieuwe oplegger stelt het college voor om deze zoekzone om te vormen naar zoekzone 'Bedrijventerrein en Woningbouw', zodat de gemeente ook na 2030 kan voldoen aan de vraag naar woningbouw. De politieke discussie ging over de vraag of 20 ha voldoende is en hoe snel een nieuw bedrijventerrein realiseerbaar is. Om een bedrijventerrein mogelijk te maken is de provincie nodig. De eerst mogelijke stap om dit te realiseren is in 2021, wanneer de provincie een nieuwe structuurvisie vaststelt. Om dit traject soepel te laten verlopen kiest het college voor de plek, ten zuiden van de N224, die in de bestaande provinciale visie al staat aangegeven.

Het probleem van deze plaats is volgens Henk Jan Molenaar (SGP) dat de gemeente hier geen grondposities heeft en er veel grondeigenaren zijn. Dit betekent dat er na 2021 nog enkele jaren nodig zijn om een bedrijventerrein aan te kunnen wijzen. De SGP stelt als alternatief voor om te kiezen voor een bedrijventerrein aan het noordelijkste deel van plan Hoevelaar, aansluitend aan de Spoorzone. Het nadeel is dat er minder woningen komen. Wim Merkens (GBW) kwam ook met een alternatieve zoekzone, Maarsbergseweg en Slappedel, dichtbij de A12 en daarom minder druk op de N224. Als mogelijke oplossing voor de kortere termijn gaf wethouder Pieter de Kruif op een vraag van GBW aan dat er bedrijfsruimten kunnen worden aangewezen op vrijgekomen locaties van agrarische bedrijven (VAB's) en via maatwerk.