Natuurgebied Meeuwenkampje versterkt

RENSWOUDE Het ecologisch waardevolle Meeuwenkampje is één van de belangrijkste botanische parels in de Gelderse Vallei. Het beschermde natuurgebied ligt ten zuiden van de spoorlijn Utrecht-Arnhem en tussen Fort aan de Buursteeg en de Schalm. Het gebied is nu uitgebreid met bijna dertien hectare.

BLAUWGRASLAND De provincie werkt hier samen met Staatsbosbeheer, Waterschap Vallei en Veluwe en Gebiedscoöperatie O-gen aan duurzaam behoud en versterking van de kwetsbare ecologische waarden. Ook zijn er verdrogings- en herstelmaatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding weer op orde te brengen ten behoeve van natuurlijke graslanden, zoals blauwgrasland.

In opdracht van de provincie Utrecht heeft aannemer Blaauwendraat Landschapsverzorging de afgelopen weken bijna zes hectare van het gebied geplagd. Door het afgraven van de fosfaatrijke toplaag en maatregelen aan de ontwatering, kan het terrein ontwikkelen tot zeldzame blauwgraslanden.Nog eens zeven hectare wordt verder verschraald (voedselarmer) door hier niet te bemesten, wel te maaien en het maaisel vervolgens af te voeren. Hierdoor kan ook dit deel zich in de toekomst verder ontwikkelen naar schraalgraslandvegetaties. Zo worden de natuurlijke graslanden duurzaam voor dit gebied behouden.