• Joke van der Heide

Moorsterweg moet veiliger

WOUDENBERG  Het nemen van snelheidsremmende maatregelen zullen volgens het college bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid op de Moorsterweg. Aanleiding voor de maatregelen is dat binnen relatief kort tijdsbestek op deze weg een aantal ernstige ongevallen heeft plaatsgevonden.

Joke van der Heide

Uit een gemeenschappelijk onderzoek met de gemeente Leusden blijkt dat de belangrijkste ongevalsoorzaak de factor snelheid is. Deze ligt met gemiddeld 59 km per uur, gemeten in 2015 op het Leusdense deel van de Moorsterweg, boven de adviessnelheid van 30 km per uur. In combinatie met het feit dat de bomen vrij dicht langs de weg staan, betekent dit dat een (stuur)fout hier al snel ernstige gevolgen kan hebben. Het gaat om vier ongevallen. Op zich is dit aantal lager dan op enkele andere wegen als de Lampeerseweg met zes  en de Postweg met tien. Het aantal letselongevallen is echter hoger. Door de aanwezige bomen en het ontbreken van een veilige berm is de kans op een ernstige afloop mogelijk groter, wordt in het rapport geconcludeerd.

 

KRUISPUNTPLATEAU Als snelheidsremmende maatregel is besloten om op twee kruispunten een plateau aan te leggen. Het eerste kruispuntplateau komt op het kruispunt Moorsterweg - Goorsteeg. Het beperkte zicht en de ligging in een krombocht zijn de reden voor de aanleg. Het tweede kruispunt betreft de Moorsterweg-Dashorsterweg. Voor het bevorderen van het zicht op dit kruispunt is hier gekozen voor de aanleg van een zichtplateau zonder verhoging. Dit, omdat er bij deze kruising op korte afstand al verkeersremmers aanwezig zijn.

 

Om extra aandacht te vragen voor veilig rijgedrag worden de belijningen langs de weg aangepast. Voor weggedeelten met beperkt zicht komen er belijningen van 3 meter. Op de overige weggedeelten komen er belijningen van 1 meter. Om de weggebruikers nog meer bewust te maken van hun rijgedrag wordt er tijdelijk een snelheidsaanduidingssysteem langs de weg geplaatst.

 

KAPPEN BOMEN  De gevolgen van een ongeval kunnen ook beperkt worden door langs de weg de aanwezige bomen te kappen en deze te vervangen door bomen, die op ruimere afstand van de rijbaan worden geplaatst. Voor deze maatregel heeft het college bewust niet gekozen. De ruimte voor herplaatsing van bomen blijft beperkt en nog belangrijker is dat dit alternatief een grote impact heeft op de landschappelijke kwaliteit.

De aanleiding voor het gemeenschappelijke onderzoek met de gemeente Leusden was een motie van GBW en CDA in juli 2016. De gemeente Leusden heeft in april al geld gevraagd aan de raad voor het nemen van maatregelen. Het Woudenbergse college heeft een raadsvoorstel ingediend via de ingekomen stukken van juni. Door de drukke agenda zijn de ingekomen stukken verplaatst naar de commissievergadering van 5 september. Doordat de verkeersmaatregelen worden gecombineerd met het onderhoud aan het asfalt van het wegdek blijven de extra kosten beperkt tot ca. 12.000 euro.