• Foto Rinus van Denderen

Meevallers op sociaal domein zorgen voor zwarte cijfers gemeente

WOUDENBERG  De raad buigt zich in de raadscommissievergadering van 20 juni over de jaarrekening 2016. Hierin staat dat de gemeente het boekjaar 2016 afsluit met een positief resultaat van 386.494 euro op een totaal van uitgaven van bijna 37,75 miljoen.

Joke van der Heide

 

Grote meevallers op het sociaal domein zorgden met name voor dit positieve resultaat. Zo waren er in 2016 besparingen op de kosten voor huishoudelijke hulp , het leerlingenvervoer en de inkoop. Daar staan echter hogere kosten op andere posten tegenover. Vooral de afrekening 2015, die nu eindelijk binnen is, laat een positief resultaat zien.

 

Aangezien de afrekeningen 2015 van het sociaal domein het voordelig saldo van de jaarrekening 2016 het meest hebben beïnvloed stelt het college voor het volledig voordelige saldo van de jaarrekening 2016 toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Die meevallende afrekeningen 2015 betroffen onder meer de afrekening Sociale Verzekeringsbank van 168.000 euro op de persoonsgebonden budgetten (PGB) van de WMO en PGB Jeugd en een voordelige eindafrekening door de gemeente Amersfoort van 296.000 euro voor werkzaamheden op het sociaal domein.

 De post incidentele baten en lasten sloot op 17.000 euro voordelig. De verkoop van het gebouw Schoolstraat en activiteitencentrum De Schans leverden baten op van resp. 280.000 en 110.000 euro maar werden weer gecompenseerd door buitengewone lasten als extra afschrijvingskosten op De Schans en de Werf Griftdijk, de verhuizing van Smash, de voorziening opheffing Recreatieschap en extra loon- en accountantskosten.

 

De algemene reserve bedroeg eind 2016 bijna 3 miljoen euro. Daarnaast kent de gemeente ruim 7,6 miljoen toe aan bestemmingsreserve.