• Joke van der Heide

Levendig en fel provinciaal debat

WOUDENBERG Organisatoren Wils van der Steen en Jan Bessembinders waren na afloop tevreden over het provinciale debat op woensdag 6 maart in hotelrestaurant Schimmel tussen SGP, CU, PvdA, GroenLinks, CDA en VVD. ,,Het was niet saai, er was onderlinge discussie en er valt wat te kiezen op 20 maart", reageerden zij.

De avond ging fel van start. Aanleiding hiervoor waren vragen over de bestuurlijke crisis in de provincie Utrecht als gevolg van de problemen met de Uithoflijn. Door deze problemen heeft de accountant de jaarrekening van 2017 nog niet goedgekeurd en wordt de provincie tot die tijd met 60 procent gekort op de rijksbijdrage. Naast problemen rondom de Uithoflijn noemde Frans Hazeleger (SGP) ook de belangenverstrengeling rondom de verkoop van kavels aan de Dolderseweg, dat dossiers niet op orde zijn en externe medewerkers niet worden geregistreerd.

Ardin Mourik, (CDA) vindt het goed dat de oppositie met scherpte dit debat in gaat en erkent dat er fouten zijn gemaakt. Dat er in het Reformatorisch Dagblad echter gesproken wordt van corruptie en Italiaanse maffia vond hij grote woorden die geen recht doen aan het bestuur. Nelly de Haan (CU) deed als oppositiepartij ook een felle duit in het zakje. ,,Er loopt nog een onderzoek van de accountant en daar kijk ik VVD en CDA op aan", reageerde zij. Coalitiepartner Huib van Essen (GroenLinks) reageerde: ,,Er is gelukkig geen sprake van corruptie en fraude. Dat neemt niet weg dat de resultaten van de onderzoeken serieus moeten worden genomen en dat de Staten een gezamenlijke opgave heeft om te zorgen dat er in de provincie op een ordentelijke manier wordt gewerkt."

VUELTA Er waren meerdere onderwerpen waar de partijen sterk van mening verschilden. Nelly de Haan (CU) had als stelling dat er geen provinciaal belastinggeld naar de Vuelta mag. Haar partij ziet weinig lange termijn effecten van investering in eerdere topsportevenementen. Zij pleitte ervoor om de 2,1 miljoen te stoppen in gehandicaptensport. Odile de Man (VVD) vond juist dat dit sportieve fietsevenement de mooie provincie Utrecht voor toerisme, inwoners en bedrijven op de kaart zet. Inrichting van het agrarisch gebied was eveneens een belangrijk discussiepunt. Frans Hazeleger (SGP) stelde dat de SGP de enige partij is (met de PVV) die toekomst ziet voor intensieve veehouderij. De SGP wil intensieve veehouderijen niet terugdringen maar juist de kans geven om uit te breiden, want alleen dan kunnen zij verduurzamen. Voor Osman Suna (PvdA) is er geen ruimte in de provincie voor megastallen. Duurzaam boeren kan volgens hem ook tot een goede boterham leiden, maar dan moeten inwoners zich er bewust van zijn dat er een eerlijke prijs betaald moet worden voor kwalitatief goed voedsel.

SPROOKJESBEELD Ardin Mourik stelde dat intensieve veeteelt erbij hoort. Dat het een sprookjesbeeld is dat er alleen geproduceerd kan worden voor de eigen omgeving. ,,Natuurlijk is het CDA ook voor het regionaal wegzetten van producten, maar je moet niet doen alsof je het daarmee redt." Delen van varkens zoals de pootjes gaan bijvoorbeeld naar China. Nelly de Haan (CU) reageerde dat de CDA boer kennelijk een groter afzetgebied nodig heeft. Zij stelde ook dat in de deze regio de hoogste fijnstof wordt vastgesteld en dat dit wel te maken heeft met intensieve veehouderij. Odile de Man (VVD) wil meedenken met de boer, zeker op het gebied van de strakke regelgeving. Bij de beoordeling wil de VVD dan ook niet de letter van de wet volgen, maar de intentie van de wet. Zodat boeren voldoende ruimte houden om te kunnen boeren en de mogelijkheid krijgen om hun bedrijf te verduurzamen. Huib van Essen (GroenLinks) deed een oproep om breder te kijken. Koeien en kippen mogen vanuit de regelgeving bijvoorbeeld niet samen, maar bieden wel mogelijkheden voor een duurzame boer.

WONINGBOUW Lang werd er gesproken over de woningbouw. De VVD heeft als speerpunt dat de rode contour moet verdwijnen om ruimte te maken voor woningbouw en bedrijven. Gemeenten mogen van deze partij zelf keuzes hierin maken. Voor het CDA is bouwen buiten de rode contour ook bespreekbaar als dat lokaal nodig is en de gemeente het er mee eens is. Osman Sunda (PvdA) stelde: ,,We moeten kritisch zijn op onze mooie natuur, maar tegelijkertijd moeten onze kinderen ergens wonen." Voor de PvdA is sociale woningbouw buiten de rode contour dan ook zelfs noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de woonopgave van 35 procent sociaal en 30 procent in het middensegment. GroenLinks wil echter niet morren aan natuur en ziet hier een belangrijke opgave voor de provincie. Huib van Essen noemde dat het landschap van de provincie een kostbare waarde is waar we zuinig op moeten zijn. Dat betekent voor hem dat de grote woonbehoefte van 150.000 extra woningen in 2050 creatief moeten worden opgelost. Nelly de Haan (CU) roept burgers op om zichzelf kritische vragen te durven stellen of bijvoorbeeld een echtpaar waar kinderen de deur uit zijn moeten gaan verhuizen om plaats te maken voor een jong gezin.

De SGP, CDA en VVD willen niet van bovenaf door het Rijk en de provincie opleggen hoeveel windmolens en zonnevelden er geplaatst moeten worden. CU en GroenLinks willen dat wel en voor de PvdA hangt het af van de situatie. Nelly de Haan (CU) bestempelde partijen die de energietransitie vanuit de inwoners en gemeente willen regelen als dromers. Niemand wil volgens haar een windmolen als er geen opdracht ligt. Odile de Man (VVD) stelde dat van bovenaf opleggen niet werkt. Dat ziet zij in de praktijk bij haar werk voor de gemeente Soest. ,,Wij hadden een opdracht voor 36 windmolens, maar kunnen er door de regel- en wetgeving ternauwernood 12 kwijt." De VVD vindt betaalbaarheid van de energie ook een belangrijk punt. De PvdA wil stoppen met plannen maken en concrete stappen gaan zetten. Eén daarvan is dat de provincie geld beschikbaar stelt voor een stimuleringsfonds, waar inwoners kunnen aankloppen voor initiatieven.

VERVOER Over vervoer werd ook gediscussieerd. CU vindt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de fiets voor woonwerkverkeer. Aanleg van bredere fietspaden heeft dan ook prioriteit. Omdat 40 procent van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door het verkeer is het voor GroenLinks tijd om keuzes te maken. Met de CU pleiten zij voor een teruggang van de snelheid van 80 naar 60 kilometer. Op de vraag of de bestaande rondweg N224 verlengd moet worden stemden SGP, VVD, CDA, en PvdA voor.