Kritiek op visie kernrandzone

WOUDENBERG  De politiek en omwonenden hebben vorige week tijdens de commissievergadering kritische vragen gesteld over de zogenoemde kernrandzonevisie, waarin het gebied tussen de dorpskern en het Woudenbergse buitengebied wordt behandeld.

Henk Jan Molenaar (SGP) stelde onder meer dat deze visi het in procedure zijnde bestemmingsplan voor kernrandzones Griftdijk, Slappedel en Meent doorkruist. Dit bestemmingsplan ligt tot 24 mei ter inzage. Diverse belanghebbenden. Zowel omwonenden als bedrijven hebben op dit plan hun bezwaren al ingediend. Molenaar af aan dat het niet goed voelt om tijdens een lopende procedure met deze nieuwe visie te komen. ,,Dat voelt alsof tijdens de wedstrijd de spelregels worden veranderd.´´

 Wethouder Gijs de Kruif legde uit dat de zones tussen de dorpskern en het buitengebied zich vaak laten kenmerken door een vermenging van functies. ,,Aan gemeenten de taak om te beoordelen wat er goed is in het gebied, wat er kan worden verbeterd en waar in de toekomst kansen liggen voor initiatieven van particuliere partijen.´´

De structuurvisie blijft leidend bij de beoordeling van bestemmingsplannen, de kernrandzonevisie kan fungeren als ruimtelijke onderbouwing. De kernrandzonevisie heeft volgens inspreker de heer Van der Zee ingrijpende gevolgen voor de betrokkenen in het gebied. Hij verzoekt de raad om 26 mei nog niet in te stemmen met het voorstel, maar om net als bij de structuurvisie de burgers de riomte te geven voor inspraak.

De raad had afgelopen week discussie over wanneer de kernrandzonevisie behandeld zou moeten worden. Het college heeft het op de agenda gezet voor de raadsvergadering van 26 mei.

 Odile de Man (VVD) vindt het netjes om de visie tegelijkertijd te behandelen met het bestemmingsplan Griftdijk, Slappedel en Meent. ,,Wij willen als raad naar buitentreden en als er zoveel verwarring ontstaat over de snelle behandeling moeten wij daarnaar luisteren", gaf zij aan. Dit was een reactie op het gloedvolle betoog van omwonende Van der Zee, die de wens uitsprak om de betrokkenen in het gebied de mogelijkheid te geven voor inspraak. Voor hem was het raadstuk uit de lucht komen vallen. Via de aankondiging in De Woudenberger op 10 mei had hij er voor het eerst kennis van genomen. Na contact met de provincie op 19 mei bleek ook dat de mening van de provincie over de visie naar de gemeente nog niet was vastgelegd. 

Henk Jan Molenaar (SGP) vroeg de wethouder wat er op tegen is om met het vaststellen van de visie te wachten tot de volgende raadsvergadering, wanneer de raad ook heeft kennisgenomen van de ingediende zienswijzen op het bestemmingsplan. Als toelichting op de gekozen procedure gaf wethouder Gijs de Kruif aan dat er slechts minimale verschillen zijn tussen de structuurvisie en de kernrandzonevisie. Elli van Oosterom (CU) sloot zich daarbij aan en begreep de hele commotie niet. 

De omwonenden zien dit anders. In de structuurvisie wordt gesproken over 15 vrijstaande woningen op de Griftdijk. Met de restrictie dat herontwikkeling alleen kan plaatsvinden, wanneer de aanwezige drie bedrijven meedoen. Naast de gemeentewerf gaat het hier om Bouwbedrijf Morren en Sierbestratingsbedrijf LAWO. Gesproken wordt over verplaatsing van de bedrijven naar het bedrijventerrein aan de Spoorzone. In de kernrandzonevisie blijft Bouwbedrijf Morren zitten tot verontwaardiging van de omwonenden. Zij hebben actief deelgenomen aan de inspraakmogelijkheden op de structuurvisie en waren blij dat op termijn de bedrijven uit dit gebied zouden vertrekken. In de kernrandzonevisie wordt een ander beeld geschetst en zij hebben het idee dat zij zo buiten spel worden gezet bij de behandeling van hun zienswijzen. Ook is er nu sprake van 23 woningen en niet langer alleen vrijstaande-, maar ook twee-onder-één-kap- en rijtjeswoningen. Dat de LAWO nu niet meer verhuist naar het nieuwe bedrijventerrein Spoorzone, maar naar de Slappedel op grond van de projectontwikkelaar Vallei Heuvelrug Vastgoed (VHV), verbaast de omwonenden. 

Piet Legemaat, één van de aandeelhouders van VHV, legt uit dat dit een onderdeel van het initiatiefplan was, dat deze projectontwikkelaar twee jaar geleden bij de gemeente heeft neergelegd. Juist doordat VHV de grond van de oude locatie van Bloem-In had, maakte het project mogelijk. In de kernrandzonevisie wordt nu de ontwikkeling van de Slappedel extra opgenomen. De kernrandzonevisie behandelt nog drie andere gebieden.