• De regionale 'waterschapskandidaten' op een rij: Henk van der Wind, Bert van Vreeswijk, Marleen Treep, Tonnis van Dijk, Wils van der Steen, Evert van de Loo en Jan Stutvoet.

    Foto Rinus van Denderen

Klimaatdiscussie speelt bij waterschap

WOUDENBERG Vandaag, woensdag 20 maart, vinden naast de verkiezingen voor Provinciale Staten ook de verkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe plaats. Een bestuurslaag die belangrijk is in ons natte landje. Er kan gekozen worden op tien politieke partijen. Voor CU, Lokaal Waterbeheer, PvdA, SGP en VVD staan er lokale kandidaten op de lijst.

Joke van der Heide

Bij de verkiezingen voor het Waterschap Vallei en Veluwe wordt gekozen voor 30 vertegenwoordigers in het algemeen bestuur. Daarnaast is er net als bij de gemeente een college, waarbij de dijkgraaf de functie van burgemeester heeft en de heemraden die van wethouders. Het Waterschap Vallei en Veluwe wordt gezien als een innovatief waterschap, dat dit jaar al energieneutraal zal werken en behoort tot de goedkoopste van ons land.

Het antwoord op de vraag waar het waterschap verantwoordelijk voor zou moeten zijn verschilt per politieke partij. Sommige partijen willen zich beperken tot de kerntaken als zorgen voor veilige dijken, schoon en voldoende water en zuivering van ons afvalwater. Anderen kiezen speciaal voor de boeren, de natuur of hebben oog voor de zwakkeren in de samenleving. Er valt dus wat te kiezen.

SGP Henk van der Wind staat eerste op de SGP-kandidatenlijst. Hij woont op een boerderij in Maarsbergen, net buiten Woudenberg. De afgelopen periode zat hij in het algemeen bestuur van het waterschap. Hij vindt het belangrijk dat er kandidaten zijn vanuit de agrarische sector. Volgens hem gaat het meer om de kandidaten dan om de politieke kleur. ,Je hebt geen CDA of SGP dijken en sloten", geeft hij aan. Zijn speerpunt was afgelopen periode dat niet alleen de boeren in het buitengebied de waterkwaliteit beïnvloeden. Hij stelt dat het landelijk gebied juist een belangrijke functie heeft om bijvoorbeeld de grondwaterstand op peil te houden. Ook heeft hij zich verzet tegen grote tariefstijging van de waterschapsbelasting voor de agrarische sector. Zijn partij wil zich alleen op de kerntaken richten, zo is recreatie een taak van de gemeente. Het thema medicijnresten staat hoog op de agenda. Tweede op de SGP lijst staat Bert van Vreeswijk uit Scherpenzeel. Vanaf 1998 is hij algemeen bestuurslid en vanaf 2010 zit hij in het dagelijks bestuur als heemraad. ,,Ik heb mij met name ingespannen om uit het rioolwater grondstoffen zoals fosfaat terug te winnen en biogas uit rioolslib. Hierin loopt Waterschap Vallei en Veluwe ver voorop. In het circulair denken past ook grondverbetering van landbouwgrond om hoosbuien beter op te vangen en voor droge tijden het water langer vast te houden. Met gemeenten overleg ik over het gasloos maken van woonwijken en over het scheiden van riool- en hemelwater." Op de vraag of zonnepanelen op de dijken kunnen worden geplaatst reageert Van Vreeswijk dat de grasmat op de dijken heilig is en dat dit alleen kan wanneer het landschappelijk verantwoord is.

PVDA Volgens commissieraadslid en Woudenberger Wils van der Steen veertiende op de PvdA-kandidatenlijst, zorgen waterschappen al honderden jaren voor veilige dijken en voldoende schoon water. Een positieve ontwikkeling vindt hij dat ze tegenwoordig ook centraal staan in de klimaatdiscussie. Zijn partij onderscheidt zich, omdat deze niet alleen groen is, maar daarnaast ook de enige rode partij is die meedoet aan de waterschapsverkiezingen. De PvdA wil dan ook zorgen voor een sociaal beleid bij de waterschappen en staan voor vrijstelling van waterschapsbelasting tot 130 procent boven het minimum en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Ook vindt de PvdA dat kleinere huishoudens minder moeten betalen dan grotere huishoudens.

VVD De Scherpenzeler Gerrit Dijkstra staat zevende op de kandidatenlijst van de VVD. Waterschappen zijn er volgens Dijkstra voor de droge voeten in een land waar meer dan de helft van de bevolking onder de zeewaterspiegel leeft. Daarnaast gaat het over veiligheid (dijken) en beheersing van water. Ook de uitdroging van de bodem en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De VVD gaat primair voor deze basistaken van het waterschap gecombineerd met efficiënte bedrijfsvoering en een lage belastingdruk voor de bewoners. De VVD wil hiermee de positieve huidige lijn voortzetten. Dijkstra wil graag zitting nemen in het algemeen bestuur van het waterschap. Plek zeven op de lijst maakt dat mogelijk via voorkeurstemmen. Hij neemt de nodige bagage mee om zijn taak goed te kunnen vervullen. Zo is hij 12 jaar raadslid geweest en had hij ook vanuit zijn werk met de ontwikkeling van woningbouw te maken met het waterschap.

LOKAAL WATERBEHEER Marco van de Hoef (raadslid GBW in Woudenberg), Evert van de Loo (raadslid GBS in Scherpenzeel) en Jan Stutvoet (raadslid Dorpsbelang in Renswoude) staan als vertegenwoordigers van lokale partijen op de lijst van Lokaal Waterbeheer. Volgens hun partij gaat het bij goed waterbeheer niet om links of rechts, niet om arm of rijk of andere landelijke politieke stokpaardjes. Zij komen op voor de lokale belangen van inwoners, agrariërs, recreanten, watersporters en natuur. Zelf kiezen zij ervoor om raadslid te blijven, maar een stem op hun komt volledig ten goede aan de kandidaten aan de top van de lijst. De afgelopen periode heeft Lokaal Waterbeheer zich sterk gemaakt voor trendmatige belastingverhoging en goede communicatie met de inwoners. Oplossingen voor extreem weer, te veel of te weinig water, zijn met de energietransitie uitdagingen voor de volgende periode. Zonnepanelen op dijken wordt door Lokaal Waterbeheer overwogen. Het hangt wel af van de waarde van de dijk. Van de Loo vindt het een leuk idee, maar ziet problemen voor de functie van de dijk. ,,Een dijk is niet van beton, maar is eigenlijk een deel van een levend organisme."

CU Wethouder Marleen Treep uit Woudenberg en wethouder Tonnis van Dijk uit Scherpenzeel staan respectievelijk op plaats 26 en 24 van de CU-lijst om lokaal te laten zien dat dat het waterschap ertoe doet. De CU heeft daarom gezocht naar mensen op de lijst die lokaal bekend zijn en affiniteit met het waterschap hebben. Treep: ,,Een stem op mij is een stem voor de CU."

Over de standpunten van de CU geeft Tonnis van Dijk aan: ,,De CU wil de aarde leefbaar houden voor onze kleinkinderen. Daarom is het van groot belang om maximaal stoffen te recyclen, om zo duurzaam mogelijk te werken, minimale energie te gebruiken en maximale energie te produceren." Een goede balans leggen tussen natuur en agrarisch gebruik van de gronden vindt Marleen Treep eveneens belangrijk. Boeren hebben volgens de CU recht op toekomstperspectief. De partij wil dat het waterschap ook mogelijkheden biedt voor recreatie van varen, fietsen, vissen tot wandelen. Zonnepanelen op dijken is ook een optie, ,,alleen moet gekeken worden hoe de opgewekte energie kan worden getransporteerd en afgezet''.