• De inwonersraad wil De Kleine Schans meer bekendheid geven.

    Joke van der Heide

Kleine Schans 'nog onbekend'

WOUDENBERG Coöperatie De kleine Schans is vanaf 1 januari van start gegaan, met als ambitie om inwoners zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden op het gebied van welzijn, zorg, werk, wonen en inkomen.

Joke van der Heide

De hierbij opgerichte inwonersraad vraagt zich af in hoeverre inwoners bekend zijn met en aankijken tegen deze voor Nederland unieke organisatievorm.

Als vraagbaak voor de wensen van de inwoners heeft de coöperatie De Kleine Schans in januari een oproep gedaan voor een inwonersraad. Inmiddels hebben twaalf inwoners zich aangemeld en neemt een inwoner dit nog in overweging. Eén van de eerste constateringen van de inwonersraad is dat de coöperatie nog nauwelijks bekend is bij de inwoners. De inwonersraad is met een plan van aanpak gekomen, om meer bekendheid te krijgen voor het werk van de coöperatie. Zodat inwoners makkelijker gebruik kunnen maken van de diensten die door de coöperatie worden aangeboden en er hun vragen kunnen stellen. Dit wil de inwonersraad doen door thematische artikelen en het organiseren van bijeenkomsten.

Ook willen zij aangeven wat de inwonersraad doet en kan betekenen. Het doel hiervan is om in de loop van de tijd andere inwoners enthousiast te maken voor deelname om zo een betere afspiegeling van de inwoners binnen de inwonersraad te realiseren. Op dit moment zijn 9 van de 13 leden 60 jaar of ouder.

ONDERZOEK Een wens van de inwonersraad is ook om de tevredenheid van de inwoners over de coöperatie te meten. Er is in 2016 en 2017 wel een ervaringsonderzoek gedaan naar de bekendheid van loket De Kleine Schans, de voorloper van de coöperatie. Uit dit onderzoek blijkt dat 68 procent van de ouders en jongeren weten waar zij terecht kunnen als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. Hun tevredenheid over de dienstverlening is niet te meten, aangezien hulpverlening ook via andere instanties als de huisarts heeft plaatsgevonden.

Dit geldt wel voor de WMO. Van de respondenten wist 79 procent waar zij terecht konden met hun vragen. Zo'n twee derde van hen geeft aan dat zij snel geholpen zijn, zich serieus genomen voelden door de consulent en dat er tijdens het gesprek samen gezocht is naar een oplossing. Het meest tevreden waren zij over de persoon met wie zij een gesprek voerden, het minst tevreden over de gekozen oplossing.

OP EEN LIJN Coöperatie De Kleine schans is opgericht door de gemeente Woudenberg en de hulporganisaties MEE (voor mensen met een beperking) en Youké (jeugdhulpverlening). Naast het loket met het sociaal team zijn inmiddels twintig (vrijwilligers-)organisaties tot de coöperatie toegetreden.

Waar bij veel andere gemeenten de leerplichtambtenaar en de ambtenaar die zich bezighoudt met de participatiewet (voor mensen met een uitkering) in het gemeentehuis zitten, maken ook zij deel uit van de coöperatie.

Alle hulpverleners werken samen, weten van elkaar wat er gebeurt en zitten op één lijn.