• Joke van der Heide

Kadernota in gemeenteraad: Stokpaardjes van stal gehaald

WOUDENBERG  Vanavond wordt de vierde en laatste Kadernota van deze bestuursperiode besproken in de raadscommissie. In de Algemene Beschouwingen geven de politieke partijen een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen door vragen te stellen over hun stokpaardjes.

Joke van der Heide

 

Dat de Kadernota voor de komende vier jaar zwarte cijfers laat zien, stemt veel fracties positief. Voor een goed financieel toekomstperspectief is er volgens de SGP echter een ruimere marge nodig. Ook de CU benadrukt dat de marges nog steeds vrij gering zijn en vindt het reden om terughoudend te zijn met het inzetten van te veel nieuwe beleidsontwikkelingen. De bezuinigingen zijn naast de opverende economie reden voor meer lucht in de begroting. Daarom vindt de VVD dat het college geen recht doet aan alle inspanningen van de deelnemers en de rest van het dorp, wanneer de verslaglegging van de bezuinigingsresultaten alleen administratief wordt afgerond. Communicatie over de behaalde en niet behaalde resultaten van een kleine ton en de opgedane ervaring van deze bijzondere periode is volgens de VVD gewenst.

 

KWALITEIT Het feit dat er nog steeds geen volledig inzicht is in de werkelijke zorgaantallen en de bijbehorende kosten baart veel partijen zorgen. De PvdA wil het echter niet alleen over geld hebben. Deze fractie vindt het belangrijk om te kijken naar de kwaliteit van de zorg. De PvdA vindt het riskant om te veel uit te gaan van de bereidheid van Woudenbergers om elkaar te ondersteunen en daarmee goedkopere zorg te kunnen bieden. Met het CDA vraagt de PvdA aandacht voor de 300 overbelaste mantelzorgers.

 

ZONDAG De winkelopening op zondag zal volgens GBW zeker weer een punt van discussie zijn tijdens de komende verkiezingen. Als er voldoende draagvlak is, wil deze partij niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid. Om dit te onderzoeken zal GBW inwoners en ondernemers benaderen over hun mening. Het nieuwe centrum krijgt bij veel fracties aandacht. De SGP wil doorpakken en is benieuwd hoe het staat met de diverse vastgoedinitiatieven in de winkelstraat en tussen de Dorpsstraat en Kostverloren. De CU vindt het jammer dat de Voorstraat tussen Kerkplein en Burgwal/Vondellaan niet meegenomen is in de opknapbeurt. Dit overgebleven stuk Voorstraat is na 20 jaar volgens de CU toe aan een schoonmaakbeurt.

FOOD VALLEY SGP en CDA pleiten voor meer samenwerking met de regio Food Valley. Voor een rooskleurig organisatorisch toekomstperspectief hebben we deze regio nodig, stelt de SGP. Het CDA vindt het belangrijk om met het aangaan van samenwerkingen de focus niet alleen te leggen op de regio Eemland. Sommige uitdagingen kunnen beter worden opgepakt in Food Valley verband volgens deze fractie.

VEILIGHEID De VVD vraagt aandacht voor veiligheid en noemt de handel in soft drugs. Er zijn volgens deze fractie  signalen dat kinderen rest zakjes wiet vinden bij de parken en speelplaatsen. Dit heeft invloed op een gevoel van onveiligheid vindt de VVD. Dat geldt ook voor criminaliteit die dichterbij huis staat als cyberpesten en internet daten.

ONKRUID GBW geeft aan onderzoek te hebben gedaan naar een goede onkruidbeheersing en vraagt of het college volgend jaar bereid is om extra in te zetten op vegen aan het begin van het onkruidseizoen. Met andere fracties is GBW benieuwd waarom het college van beleid is veranderd en voor het onderhoud van het nieuwe centrum uit gaat van beeldkwaliteitsniveau A, wat leidt tot een verhoging van het budget.

 

MATERIEEL De keuzes van het college hoe het rijksbudget voor bestrijding van armoede van kinderen wordt ingezet, roept veel vragen op. Het college stelt voor om een deel van het budget te gebruiken voor de inzet van leesconsulenten voor kinderen met een taalachterstand en het andere deel voor een onderzoek naar wie tot de doelgroep behoort. De PvdA vindt dat dit budget gebruikt moet worden waar het voor bedoeld is: materiele voorzieningen voor kinderen in armoede om daarmee meer en beter mee te kunnen doen met anderen. Je voelt je niet rijk doordat je speciale hulp krijgt bij het lezen, maar omdat je mee kan op schoolreisje en kan sporten, stelt ook de VVD. Deze fractie vindt dat de focus te veel gelegd wordt op integratie en dat de verantwoordelijkheid om een taal te leren bij de ouders ligt.

 

HARMONIEUS Meerdere fracties vragen ook aandacht voor het voortbestaan van peuterspeelplaatsen. Door de veranderende financiering is dit voor een aantal onzeker. Het CDA stipt opnieuw de zorgen over de verkeersintensiteit op de N224 en N226 aan. De PvdA maakt zich sterk voor duurzaamheid en vraagt Woudenberg als bouwende gemeente meer eisen te stellen aan het bouwbesluit.  De SGP vindt de onderbouwing om 363.000 euro te investeren in twee velden op Sportpark De Grift erg mager. GBW stelt vast dat de politiek zich in Woudenberg meer en meer profileert en vindt scherpe debatten met goede uitkomsten belangrijk. Verwijten op het persoonlijke vlak of aanvallen op sociale media op basis van volgens GBW onjuiste argumenten wordt door deze fractie niet gewaardeerd. CU geeft aan juist gelukkig te zijn met de onderlinge harmonieuze verstandhouding. Daar kom je volgens de CU als raad verder mee.