• Woningen Griftdijk met nokhoogte 7 meter en geen 10 meter

    Joke van der Heide

Ieder zijn waarheid bij Bestemmingsplan Griftdijk

WOUDENBERG  In een afgeladen raadszaal werden vorige week de Kernrandzonevisie en het Ontwerp Bestemmingsplan Griftdijk, Slappedel en Meent besproken. Alle belanghebbenden, van omwonenden, bouwbedrijf Morren tot projectontwikkelaar VHV, spraken in om de raadsleden te overtuigen beide documenten juist wel of niet vast te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 juli.

 

Joke van der Heide

De omwonenden hadden moeite met het feit dat zij geen inspraakmogelijkheden hebben gehad op de Kernrandzonevisie. Zij achten de gevolgen namelijk groot. Waar de Structuurvisie de grens trekt bij de rode contour, wordt met de Kernrandzonevisie de deur opengezet voor woningbouw buiten de rode contour, waardoor een woning aan de Meent ineens mogelijk wordt.

Zij hebben ook moeite met de toegestane hoogte van de daklijsten van tien meter tegenover zeven meter aan beide zijden van de Grift en begrijpen niet dat een complete woonwijk in de Kernrandzone door het college wordt gezien als kwaliteitsverbetering.

PAARDEN Inspreker Pim Staleman vond de beantwoording op zijn zienswijze over het hobbymatig houden van paarden en de volgens hem ingebakken problemen met buren die straks tien meter van zijn perceel komen te wonen, absoluut niet bevredigend.

De gemeente heeft over dit onderwerp geen beleidsnotitie. Andere gemeenten zijn daar wel mee bezig en gaan uit van een afstand van vijfentwintig tot veertig meter in verband met de stofhinder.

 

PERTINENTE ONJUISTHEDEN De heer Idema, die insprak voor de heren Morren, benadrukte dat het gevoerde proces richting bouwbedrijf Morren als één van de vastgoedeigenaren in het projectgebied, in strijd is met de Structuurvisie. Namens VHV voelde Nico van den Bergh ook de behoefte om in te spreken, maar dan juist om zijns inziens pertinente onjuistheden van andere partijen te weerleggen.\

De interpretatie van de feiten, het proces en de geschiedenis over de Kernrandzone en het Bestemmingsplan Griftdijk, Slappedel en Meent is voor de diverse partijen als ondernemers, omwonenden, raadsleden en het college anders. Een bloemlezing uit de reacties.

 

Waar de omwonenden en bouwbedrijf Morren vanuit de Structuurvisie refereren aan vijftien vrijstaande woningen, citeerde VHV uit diezelfde Structuurvisie dat het aantal te bouwen woningen binnen de genoemde toelaatbare aantallen voor de locatie Griftdijk blijft. In de Structuurvisie wordt een woningdichtheid aangegeven van 10 tot 20 woningen per ha, wat betekent dat voor het gebied van de Gemeentewerf en LAWO van 13.835 m2 21 tot 28 woningen mogen worden gebouwd. Sierd Smit (PvdA) snapt dat de projectontwikkelaar zoveel mogelijk woningen wil bouwen. Voor de Kernrandzone, of te wel het overgangsgebied van centrum naar buitengebied, vraagt hij zich wel af of zo'n maximale bezetting een mooie en kwalitatieve invulling is.

 

NOKHOOGTE  Dit vragen de VVD en CU zich ook af voor de woning aan de Meent, buiten de rode contour. Waarom is juist daar gekozen voor een woning vroegen zij de wethouder. ,,Afgesproken was met VHV dat er ergens een bouwrecht voor een burgerwoning zou komen. Het huis moest in de buurt van de Slappedel landen. Dit leek ons de meest logische plek met de minste overlast voor de omgeving", legt hij uit. Inspreker Mevrouw Boonzaaijer, wonend aan de Griftdijk, denkt hier heel anders over. Zij is haar vrije uitzicht kwijt. Odile de Man (VVD) vindt dat dan ook de doorkijk richting de Treek in het gedrang komt. Zeker gezien de nokhoogte van tien meter. Volgens de wethouder is deze bouwhoogte gekozen, omdat deze ook is toegepast in het Groenewoud.

 

In tegenstelling tot wat de omwonenden elders op deze pagina suggereren gaf VHV aan dat ten tijde van de koop van de locatie aan de Meent geen besluit over het al dan niet verplaatsen van het bouwrecht is genomen. Evenmin over de locatie waar dat bouwrecht eventueel gevestigd zou kunnen worden. Wel stellen zij net als de omwonenden vast dat de medewerking voor het verplaatsen van het bouwrecht mogelijk is als de Kernrandzonevisie wordt vastgesteld. De wethouder stelt alle aanwezigen gerust dat het in heel Woudenberg gaat om slechts drie woningen buiten de rode contour.

 

ROL GEMEENTE Of het proces met bouwbedrijf Morren en VHV goed gelopen is, werd lang gediscussieerd. Volgens Marco van de Hoef (GBW), die openlijk erkende zich naast het college actief te hebben ingezet om de ondernemers bij elkaar te brengen, wel. Volgens Morren juist niet, aangezien het college geen actieve rol heeft aangenomen om met de vastgoedeigenaren uit het gebied aan de slag te gaan en direct in een vroeg stadium gekozen heeft voor een derde partij buiten het gebied.

De wethouder reageerde dat de gemeente een ondernemer nooit zomaar een bouwrecht kan gunnen. Michel Hardeman (CDA) en VHV zagen als reden voor de keuze van VHV de cruciale rol van LAWO. Deze ondernemer zou niet hebben meegewerkt aan verhuizing naar de Spoorzone. Het aanbod van de locatie op de Slappedel, in eigendom van VHV, gaf de doorslag. Wanneer LAWO niet zou hebben deelgenomen met 46% van de gronden was het plan niet haalbaar geweest. Bij bouwbedrijf Morren gaat dit volgens VHV om 4,5% van de gronden.

Toch is het mooier als alle partijen deelnemen stelde de wethouder. Hij wil dan ook nogmaals met VHV en Morren om de tafel te gaan.