• ,,Frappant dat we in een boerendorp discussie hebben of dieren wel of niet buiten mogen lopen'', aldus Jhony Stalman.

    Joke van der Heide

Ieder geeft eigen invulling aan beleid

WOUDENBERG Duurzaamheid in de landbouw is zowel op provinciaal als landelijk niveau een hot item. Het is echter een containerbegrip waar ieder zijn eigen invulling aangeeft. Deze week geeft de coalitie van Woudenberg - CU, GBW en VVD - haar lokale visie hierop.

Joke van der Heide

Op landelijk niveau wil het kabinet een radicale omslag maken naar een kringloop-landbouw. De provincie Utrecht gaat nog een stap verder door in haar geactualiseerde Landbouwvisie te mikken op duurzaamheid en grondgebonden landbouw. De Woudenbergse coalitiepartijen zijn voor een kringloop economie en vinden een grondgebonden bedrijfsvoering daar een belangrijk onderdeel in.

GEEN KAALSLAG Volgens Wim Merkens (GBW) hoeft dit niet op perceelniveau, zoals de provincie wil, maar moet het verdeeld over regio's ook mogelijk zijn. Dat de intensieve veehouderij hierdoor minder kansen zal krijgen, past wat hem betreft bij de verschuiving van de vraag naar meer biologische en diervriendelijke producten. Hij waarschuwt wel er alert op te blijven dat het geen kaalslag wordt voor bestaande intensieve veebedrijven. Verduurzaming van de stallen kan voor bedrijven met weinig grond een oplossing zijn, denkt hij. Elli van Oosterom (CU) reageert dat het niet zo kan zijn dat alleen de provincie Utrecht er voor kiest dat landbouw volledig grondgebonden moet worden. Dit moet landelijk opgepakt worden. Zij stelt daarbij de vraag of er wel voldoende landbouwgrond is voor deze visie.

Over groei van de agrarische sector en megastallen is enige discussie. De VVD ziet kansen voor de agrarische sector om in te spelen op de trend om gezonder te willen leven en eten. Om dit rendabel te kunnen doen, kan uitbreiding van bedrijven noodzakelijk zijn en daar wil de VVD ruimte voor bieden door het minimaliseren van de regelgeving. Dat biedt ook kansen voor jonge boeren en tuinders, een groep die speciale aandacht krijgt in het coalitieakkoord. De VVD wil af van de term megastallen. Groei is voor de VVD mogelijk als dit niet nadelig is voor de leefomgeving en er sprake is van dierenwelzijn.

HERIJKING Ook GBW vindt uitbreiding nog steeds mogelijk. De grenzen worden bepaald door de regels die de gemeente heeft vastgesteld. Wim Merkens benadrukt dat herijking van de regels noodzakelijk blijft, gezien ontwikkelingen op het gebied van fijnstof, geur en ammoniakuitstoot. GBW is net als de CU geen voorstander van megabedrijven. Niet vanwege de hoeveelheid dieren, maar vooral door het effect op de luchtkwaliteit en de geureffecten. De CU wil bij iedere vergunningaanvraag de afweging maken tussen duurzaamheid, dierenwelzijn en of de aanvraag maatschappelijk verantwoord is en past binnen het landschap. Hoe moeilijk dat is, bewijst het verzoek van de familie Van de Wind voor omschakeling naar 700 biologische varkens, geeft de VVD aan. Op basis van wet- en regelgeving is het legitiem, maar de huidige VVD-fractie vindt het net als GBW niet gewenst.