• De vraag van de oppositie was of de 57 nieuwe woningen wel voldoen aan de vastgestelde definitie van een sociale huurwoning.

    Joke van der Heide

Gegoochel met woningaantallen

WOUDENBERG Het college voldoet opnieuw niet aan het afgesproken aantal te bouwen sociale huurwoningen. Dit stelden CDA, PvdA-GL en SGP tijdens een fel debat over de woningbouwaantallen voor 2019-2022. Volgens hen bestempelt het college woningen als sociale huurwoning, terwijl deze het niet zijn. Hierdoor komen er te weinig woningen voor starters beschikbaar.

De vraag van de oppositie was of de 57 woningen aan de Prins Hendrikstraat, de Zegheweg en op het Julianaplein wel voldoen aan de in de Woonvisie vastgestelde definitie van een sociale huurwoning. Is dat niet het geval en worden deze woningen ten onrechte meegerekend, dan houdt het college zich niet aan de gemaakte afspraken. Er is afgesproken dat bij projecten van 20 woningen en meer er 20 procent sociale huurwoningen worden gebouwd. Oftewel bij het geplande aantal woningen van 563 gaat dat om minimaal 113 woningen. Met 124 geplande sociale huurwoningen vindt het college dan ook dat zij meer dan voldoet aan de afspraak. Als de 57 echter niet voldoen aan de criteria dan gaat het slechts om 67 woningen en dat is maar 12 procent.

De criteria om een woning als sociale huurwoning te bestempelen zijn dat een woning beschikbaar moet zijn voor de doelgroep van sociale huurwoningen, de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en dat de woningen passend worden toegewezen volgens de Woningwet. De oppositiepartijen vroegen wethouder Marleen Treep of de 24 zorgwoningen van Reinaerde aan de Prins Hendrikstraat plus de geprognotiseerde 27 zorgwoningen voor inwoners met dementie aan de Zegheweg en de 6 op het Julianaplein wel voldoen aan deze criteria.

Hun vraag betekent niet dat zij deze kwetsbare inwoners geen woning toewensen. Zij staan volledig achter deze initiatieven. Alleen mag het college ze niet onterecht meetellen om aan de afspraken te kunnen voldoen. ,,Dat gaat ten koste van het woningaanbod van onze Woudenbergse starters. Juist nu bij Hoevelaar fase 1 de gemeente aan de knoppen kan draaien", stelt Moniek van de Graaf PvdA-GL. Michel Hardeman begreep ook niet hoe het college kon zeggen dat zij voldoet aan de afspraken. ,,Hoe kunnen zorgappartementen worden meegerekend en waarom doet het college dit?" vroeg hij zich af. Wat het CDA betreft moest dit raadsvoorstel terug naar de tekentafel. Het college is van mening dat betrokken woningen wel meegerekend mogen worden in de cijfers, omdat woningzoekenden met zorgindicatie toegang hebben tot de sociale huursector ongeacht hun inkomen. Doorredenerend stelt het college dat, wanneer zij niet in deze zorgwoningen kunnen wonen, zij theoretisch een beroep kunnen doen op een woning uit de sociale huurvoorraad van Vallei Wonen. Ook stelt het college dat er, zonder scheefwonen, zelfs sprake is van een overschot aan sociale huurwoningen. In Woudenberg is er onder sociale huurders in 37% van de situaties sprake van scheefwonen. De oppositie is het niet eens met deze visie.