• Joke van der Heide

Geen blanco cheque college

WOUDENBERG Afgelopen donderdag heeft de raad ingestemd met het forse krediet van eenmalig 145.500 euro en jaarlijks structureel 27.100 euro extra uitgaven voor de doorontwikkeling van de (online)dienst- en serviceverlening van de gemeente Woudenberg aan haar inwoners.

Joke van der Heide

Dat er over de structurele kosten ook nog onzekerheid was ingebouwd via een PM-post voor een adviseur dienstverlening, ging de raad te ver. Via een motie op initiatief van het CDA en mede ingediend door de SGP, GBW en PvdA werd het college opgedragen zich in te spannen om de functie van adviseur dienstverlening budgettair neutraal in te vullen. De raad wil hierover een terugkoppeling bij de bespreking van de Kadernota 2019 in juni.

 

BUDGETNEUTRAAL In de commissievergadering van 16 januari was door het college al aangegeven dat het niet uitgesloten is dat door interne verschuivingen van het personeel de functie budgettair neutraal wordt ingevuld.

Er kon echter geen enkele zekerheid over worden gegeven. Ook niet over het mogelijk aantal uren dat de medewerker zou worden ingehuurd. Met de motie voorkomt de raad dat er een blanco cheque wordt verstrekt binnen een begroting met een beperkte plus. Marleen Treep (CU) kon de motie niet steunen. Zij vroeg de indieners wat zij gaan doen als blijkt dat de nieuwe adviseur niet budgetneutraal kan worden ingehuurd. Dit lijkt haar niet onwaarschijnlijk, gezien het feit dat bij de bespreking van de Kadernota, twee vergaderingen geleden, al extra budget beschikbaar is gesteld voor de personeelskosten.

 

POSITIEF Burgemeester Cnossen sloot zich hierbij aan. Er kan volgens haar niet steeds meer werk bij dezelfde hoeveelheid personeel worden neergelegd. Er kan wel gekeken worden of er geschoven kan worden met personeel. Zij was wel blij dat de raad positief reageerde op deze grote kredietaanvraag en benadrukte dat er niet zomaar besloten zou worden om extra personeel te regelen. Daar had het college geen motie voor nodig. ,,U vraagt het college zich in te spannen. Dat doet het college voortdurend", gaf zij aan. HenkJan Molenaar (SGP) vond de motie echter niet overbodig. Voor hem was het een goede onderstreping van de mening van de raad.

 

Met het Uitvoeringsplan Dienstverlening speelt het college in op de veranderende wet- en regelgeving en de verwachting van de inwoners ten aanzien van de dienst- en serviceverlening, en dan met name digitale dienstverlening voor eenvoudige producten. Het plan wordt dan ook gedomineerd door ICT-zaken als doorontwikkeling van de website met digitale dienstverlening voor de aanvraag van een paspoort en rijbewijs en het online verstrekken van statusinformatie na de aanvraag. Voor meer complexere vragen blijft er behoefte aan persoonlijk contact.

Uit het Klantteveredenheidsonderzoek 2016 blijkt dat de inwoners van Woudenberg zelfs verhoudingsgewijs meer behoefte hebben aan persoonlijk contact. De visie is dan ook online waar mogelijk en persoonlijk waar nodig.