• Geen bezuiniging, maar extra investering van 160.000 euro in personeelskosten.

    Lex van Lieshout

'Frustratie en teleurstelling' over bezuinigingsvoorstellen

WOUDENBERG Na twee lange debatavonden over het stellen van kaders voor de bezuinigingsopgave besluiten de coalitiepartijen om geen piketpaaltjes te slaan en het college de vrijheid te geven om tijdens de begrotingsbehandeling met bezuinigingsvoorstellen te komen. De oppositie bleef achter met enige frustratie en teleurstelling.

Joke van der Heide

Het college heeft enkele weken geleden de noodklok geluid: Woudenberg staat voor een bezuinigingsdialoog. Dit is voor de derde keer in tien jaar. Hierbij heeft het college de raad opdracht gegeven om kaders voor deze bezuinigingsdialoog vast te stellen. Alle fracties hadden het moeilijk met deze opdracht. Zij stelden dat het college meer kennis heeft over wat de gevolgen zijn van mogelijke bezuinigingen.

MINIMABELEID Voor de coalitiepartijen reden om geen piketpaaltjes vast te stellen, vertelde Elli van Oosterom (CU) ook namens haar coalitiegenoten VVD en GBW. Zij beperken zich tot het vaststellen van algemene kaders. De coalitie is akkoord met het te bezuinigen bedrag van 250.000 per jaar, maar wil vooraf niet, zoals het college, een verdeling maken over de programma's. De mogelijkheden om te bezuinigen zijn voor hen bepalend. De coalitie vindt verder bezuinigingen binnen het sociaal domein alleen mogelijk met draagvlak van Coöperatie De Kleine Schans, partners in de regio, maatschappelijke organisaties en adviesorganen. Op het minimabeleid wil de coalitie niet bezuinigen. Tot slot kiezen zij niet voor belastingverhogingen, tenzij de gewenste bezuinigingen van 250.000 euro per jaar niet volledig in de begroting gevonden kunnen worden.

Jhony Stalman (VVD) ziet de voorstellen van de oppositie als signalen die het college kan meenemen. Dat de VVD geen steun gaf aan de voorstellen kwam niet door de positieve of negatieve strekking, maar ,,om het college ruimte te geven in de begroting alle mogelijkheden binnen het gestelde kader mee te nemen''.

TELEURSTELLING Henk-Jan Molenaar (SGP) constateerde dat alle voorstellen van de oppositie niet werden gesteund. Het gaat om voorstellen van meer dan 100.000 euro besparing. Met teleurstelling stelde ook Michel Hardeman vast dat de handreiking van de oppositiepartijen niet is aangenomen. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) was blij dat de partijen unaniem willen dat het minimabeleid wordt ontzien. Met enige frustratie merkte zij op dat na twee lange debatavonden en al het werk om voorstellen tot bezuinigingen op te tuigen, de raad terug bij af is.

Het belangrijkste bezuinigingsvoorstel van de oppositie is om niet akkoord te gaan met het collegevoorstel voor toevoeging van twee fte. De oppositie vindt het een dilemma om wanneer je de burger vraagt om te bezuinigen de gemeente zelf komt met een extra investering van 160.000 euro in personeelskosten. Helemaal, omdat iedere onderbouwing hiervoor ontbrak en de burgemeester alleen aangaf dat de raad de gemeentesecretaris daarin moet vertrouwen. Daarom stelde de oppositie voor om te starten met 1 fte extra. Dit voorstel werd niet aangenomen. Het college beloofde nu echter bij de begroting met een onderbouwing te komen.