• Lex van Lieshout

Financieel overschot Woudenberg van bijna drie ton

WOUDENBERG De jaarrekening over 2015 van de gemeente Woudenberg heeft een overschot van 280.000 euro. In de najaarsrapportage 2015 was nog rekening gehouden met een tekort van € 81.000. Het overschot is met name het gevolg van meer inkomsten uit bouwleges en incidentele voordelen in het sociaal domein. Het overschot laat volgens wethouder financiën Gijs de Kruif.zien dat dat gemeente goed grip heeft op de financiën.

De begroting voor de periode 2017-2020 is volgens hem bovendien sluitend. ,,Die goede grip op de financien willen wij ook in 2017 behouden. Iedere uitgave wordt tegen het licht gehouden en dat leidt ertoe dat we in staat zijn om inkomsten en uitgaven reëel te begroten. Het economisch herstel zet in, er wordt weer volop gebouwd en ondernemers ontwikkelen initiatieven. Ook is het gelukt om de nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg op een goede manier in te voeren in Woudenberg, waarbij een goede kwaliteit van zorg aan onze inwoners het belangrijkste is."

Het college zet volgens De Kruif in op het voortvarend uitvoeren van al in gang gezette projecten, zoals het centrumplan, woningbouw in Het Groene Woud, ontwikkeling van de Kop van Spoorzone en huisvesting van de scholen. ,,Ook blijven een hoge kwaliteit van dienstverlening, het bieden van goede zorg en hulp aan en een veilige leefomgeving voor inwoners en ondernemers speerpunten van het college.''

Met het realiseren van het Centrumplan investeert de gemeente in het verbeteren van het centrum, aldus De Kruif. ,, Het dorpscentrum wordt groener en aantrekkelijker voor zowel inwoners als recreanten met een goede fietsverbinding en bereikbare parkeervoorzieningen. Het college stelt daarnaast voor om voor landschapsontwikkeling en andere initiatieven in het buitengebied een budget vrij te maken van € 15.000 per jaar. Zo wordt geld gereserveerd voor LEADER, een programma van de Europese Unie met als doel plattelandsgebieden economisch te versterken. Inwoners en ondernemers uit het gebied kunnen hier een beroep op doen.''

Het economisch herstel wordt ook in de gemeente Woudenberg steeds meer zichtbaar. de Kruif: ,,De gemeente zet momenteel volop in op de woningbouwprojecten Het Groene Woud en Woudenberg Oost en het mogelijk maken van nieuwe initiatieven uit de samenleving en van ondernemers. Door de economische crisis zijn helaas ook veel inwoners hun baan kwijtgeraakt. Het aantal inwoners dat een beroep doet op bijstand en ondersteuning van de gemeente neemt toe. Dit vraagt extra inzet van de gemeente en haar ondernemers om deze inwoners weer hun plek te laten vinden op de arbeidsmarkt.''

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Woudenberg verantwoordelijk voor taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. ,,Voor zowel de gemeente als zorgaanbieders was het met deze verandering het belangrijkste om goede zorg aan inwoners te blijven bieden. Inwoners met een hulpvraag vinden inmiddels hun weg naar Loket De Kleine Schans en het Sociaal Team. Veel inwoners zetten zich binnen het rijke verenigings- en kerkelijk leven in Woudenberg in als vrijwilliger of mantelzorger en voor het beheer van accommodaties. Deze burgerkracht vormt een stevige basis om er samen voor te zorgen dat iedereen mee kan doen en Woudenberg een fijne plek is om te wonen. De gemeente waardeert deze burgerkracht en wil dit stimuleren door maatschappelijke initiatieven ruimte te geven en waar nodig te ondersteunen. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Dit is zichtbaar door de nieuwbouw en verbouw van de basisscholen en het bevorderen van spelen en ontmoeten in de buurt.'

De Jaarrekening en de Kadernota worden op 21 juni tijdens een openbare commissievergadering behandeld. De stukken zijn te vinden op www.woudenberg.nl bij de vergaderstukken van de gemeenteraad.