• Klaas Haitsma

Extra kritische blik raad gevraagd

WOUDENBERG  Tijdens de extra commissievergadering afgelopen week konden de commissieleden kennis nemen van de verschillende standpunten van de 25 insprekers op het ontwerp bestemmingsplan Bebouwde Kom.

Joke van der Heide

Wethouder Gijs de Kruif vond het een prettige en nuttige avond, waarbij duidelijk werd dat het bestemmingsplan veel verschillende aspecten en locaties omvat en er verschillende belangen spelen. De wethouder vindt het goed dat de commissieleden op de hoogte zijn van de verschillende standpunten en deze mee kunnen nemen bij de besluitvorming in de raad van 23 november. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken van 16 augustus tot en met 26 september 2017 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er circa tachtig zienswijzen ingediend. Gelet op de grootte van het plangebied en de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt, vindt de wethouder het aantal zienswijzen meevallen.

In het ontwerp Bestemmingsplan zijn ook een aantal wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Dit zijn plannen, waarvan het college verwacht dat zij de komende jaren concreet worden en passen binnen het ruimtelijke beleid. Deze plannen zijn echter nog niet zo concreet dat zij al rechtstreeks opgenomen kunnen worden in het bestemmingsplan. Door het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid kan het  college door een snellere procedure meewerken aan het wijzigen van de  bestemming. Voordat de wijzigingsprocedure gestart wordt, moeten de initiatiefnemers eerst overleg voeren met de omwonenden. Daarna ligt het plan gewoon zes weken ter inzage. Het enige verschil is dat het college en niet de gemeenteraad bevoegd is om het plan vast te stellen. Voor de raad reden om extra kritisch te zijn bij de vaststelling van het ontwerp bestemmingsplan.