• Joke van der Heide

Dorcas Maarsbergseweg geen industrieterrein

WOUDENBERG De gemeente vindt het verzoek van Dorcas om de bebouwingsmogelijkheden op de Maarsbergseweg 25A en 31 te verruimen onwenselijk. Het verzoek voor extra parkeerplaatsen wordt onder restricties wel gehonoreerd. Beide besluiten leidden tot scherpe reacties van zowel Dorcas als omwonenden, tijdens de commissievergadering over het ontwerpbestemmingsplan Bebouwde Kom.

Joke van der Heide

 

De heer Ter Burg van Dorcas vroeg de politieke fracties of zij er wel eens van wakker liggen of zij alle relevante informatie hebben om een besluit te kunnen nemen. Dit zou volgens hem het geval moeten zijn bij het verzoek van Dorcas. Hij vraagt zich af waar het college haar mening op baseert dat het voor Dorcas niet nodig is om te verruimen. Oordelen op afstand leidt tot die misvatting, volgens hem. Hij vindt het jammer dat het college niet is ingegaan op de uitnodiging om langs te komen en de situatie ter plekke te beoordelen. Dan zouden zij kunnen zien dat Dorcas geen gebruik kan maken van de andere gebouwen het perceel

Reden voor het verzoek tot uitbreiding is dat in verband met een structuurwijziging van Dorcas Nederland de goederen en artikelen lokaal moeten worden verwerkt en opgeslagen. Dorcas wil daarom op het perceel twee extra zeecontainers plaatsen plus een overkapte rolcontainer, waar de vrijwilligers hun werk droog en beschut kunnen doen. Voor het college is verdere groei van de bebouwing onwenselijk, omdat het perceel buiten de rode contour ligt, oorspronkelijk een agrarische en later een woonbestemming heeft gekregen.

JACOBSHOEVE ERF Omwonende Nelemans van de Jacobshoeve Erf sluit zich hierbij aan. Hij heeft bezwaar tegen de verdergaande industrialisering op het terrein. Hij vindt het een rommelig industrieterrein met containers, vrachtwagens en zelfs twee caravans. Het beeld van een industrieterrein wordt volgens hem nog versterkt door de lichtmasten die een paar dagen geleden zijn geplaatst. ,,Deze zouden bij een klein voetbalveld niet misstaan en zorgen voor grote overlast", vertelt hij. Ook heeft hij moeite met wijziging van de bestemming van het weitje waar schapen stonden. Dit weitje was bij de voorlichtingsavond nog bestemd als ´licht agrarisch´ en biedt nu parkeermogelijkheden. Deze wijziging is na de inspraakavond op verzoek van Dorcas opgenomen. De politieke fracties waren verbaasd over deze tussentijdse aanpassing van de spelregels. Dorcas had dit op z'n minst met de omwonenden kunnen bespreken.

 

OVERLAST Het college heeft wel besloten om mee te werken aan het verzoek van Dorcas voor uitbreiding van de parkeerplaats, om zo het parkeerprobleem van de kringloopwinkel op te lossen. Om verdere overlast voor omwonenden te voorkomen, wordt in de regels opgenomen dat deze parkeerplaats alleen is bedoeld voor bedrijven die gevestigd zijn op het perceel. Voor dit nieuwe deel zal er een verbod voor het parkeren of stallen van vrachtwagens en caravans komen. Voor Dorcas vormt dit verbod een probleem. In zijn reactie voerde de heer Ter Burg de druk op: ,,Als wij onze drie opleggers en vrachtwagen niet kunnen stallen op het terrein dan kunnen wij onze deuren sluiten. Dit is essentieel voor ons bedrijfsproces." Hij benadrukte dat hij zijn verzoek niet indient voor Dorcas en haar 150 vrijwilligers, maar voor alle armen in nood die niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen. De raadsleden hebben voor de behandeling in de commissie op 7 november een bezoek gebracht aan Dorcas.