• Joke van der Heide

Per direct tekort bedrijvenlocaties

WOUDENBERG Hoe kunnen we de ondernemers serieus nemen in hun vraag naar extra bedrijfsruimte op korte termijn en hoe lossen we tegelijkertijd de problematiek van de te drukke N224 op? Met deze vragen worstelde de raad.

Joke van der Heide

Als nieuw bedrijventerrein kiest het college voor de 50 hectare ten zuiden van de N224 (zoekgebied 5). Deze plek is door de provincie al aangewezen als zoeklocatie voor een bedrijventerrein. Extra is het collegevoorstel om 30 hectare hiervan aan te wijzen voor woningbouw.

KANSEN Jhony Stalman (VVD) stelt vast dat Woudenberg een ondernemend dorp is en dat uitbreiding voor bedrijven gewenst is. Procedures richting de provincie zorgen echter voor onontkoombare vertraging. De gemeente maakt volgens de VVD de meeste kans bij de provincie wanneer zij een duidelijke keuze maakt en daar voor gaat. De VVD sloot zich daarom aan bij het college.

GBW en CU stelden voor om een tweede zoekgebied, begrensd door Slappedel, Ringelpoel, Maarsbergseweg en Randweg, in beeld te brengen met als voordeel een goede aansluiting op de A12. Wethouder Pieter de Kruif raadde deze motie af, omdat het door het college voorgestelde zoekgebied 5 de meeste kans heeft om opgenomen te worden in de Provinciale Omgevingsvisie. Dit voorstel is geen verrassing voor de provincie. Daarbij vindt de wethouder een tweede zoekgebied toevoegen niet goed voor de onderhandelingen. Overtuigd trokken GBW en CU de motie in.

SNELLER De SGP stelde voor om een deel van Hoevelaar 3, aansluitend aan bedrijventerrein de Spoorzone te gebruiken als nieuwe locatie. Henk-Jan Molenaar verwacht dat dit gebied na toestemming van de provincie sneller gerealiseerd kan worden dan een nog nader te bepalen plek in een zoekgebied. Hij vroeg het college in de motie om ook deze variant voor eind juni te onderzoeken en de beste oplossing voor te stellen aan de provincie. Elli van Oosterom (CU) reageerde verbaasd. ,,Dit gaat ten koste van woningbouw, voorgesteld door een fractie die alleen maar vraagt om bouwen, bouwen en nog eens bouwen." Als reactie gaf Molenaar dat die woningbouw meer tijd heeft en goed komt in het nieuwe zoekgebied. De motie werd met 7-8 verworpen. Ook de motie van het CDA om bij het overleg met de provincie over het verkeer op de N224 de aanleg van een nieuwe rondweg als randvoorwaarde voor toekomstige ontwikkeling van zoekgebied 5 te beschouwen, haalde het met 7 tegen 8 stemmen niet. De coalitiepartijen vonden dat er wel iets moet gebeuren, maar wilden de onderhandelingen niet dichttimmeren. Frans Hazeleger, nummer 3 provinciale lijst SGP, vindt het een gemiste kans om eindelijk de problematiek op de N224 op te lossen.

De motie van PvdA-GL haalde het wel. In deze motie wordt het college verzocht om te onderzoeken waar bedrijven zich op korte termijn tot 2020 in Woudenberg nog kunnen vestigen. De bevindingen en het onderzoek naar zoeklocatie 5 worden in juli gerapporteerd aan de raad.