• Jongeren GBW en CDJA in debat tijdens schorsing van de raad

    Joke van der Heide

Deur dicht voor Woudenbergse jongeren

WOUDENBERG De Woonvisie 2019+ werd met een nipte meerderheid van 8 tegen 7 donderdagavond door de raad goedgekeurd. De oppositiepartijen stemden tegen, omdat zij van mening zijn dat door de keuzes die gemaakt worden de gemeente de zwakkeren en jongeren niet voldoende steunt.

De inzet van de discussie was de toenemende vraag van jongeren naar betaalbare woningen en daarmee samenhangend de behoefte aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. CDA, PvdA-GL en SGP kwamen met vier moties en vier amendementen om zoals Jan Mulder (SGP) het stelde te zorgen dat de deur in Woudenberg voor jongeren niet dicht komt te zitten.

EERLIJKE KANS Deze fracties vinden dat jongeren een eerlijke kans verdienen om zich zelfstandig in Woudenberg te vestigen. Uit de Jongerenenquête, recentelijk gehouden door GBW, concluderen zij dat het gewenste aanbod voor jongeren in Woudenberg niet of te beperkt aanwezig is en daarbij net te duur is. Op basis van het in de commissievergadering gehouden pleidooi van Daphne de Kruif, CDJA-lid, kwamen zij met een amendement om het raadsvoorstel aan te passen. Daphne had uitgezocht dat omringende gemeenten als Amersfoort, Baarn, Leusden, Eemnes en Nijkerk bij nieuwbouw een verplicht quotum hanteren van ten minste 35 procent sociale huur en goedkope koop, terwijl in Woudenberg alleen gesproken wordt over 20 procent sociale huurwoningen voor nieuwbouw vanaf 20 woningen of meer.

Dat dit in de praktijk volgens wethouder Marleen Treep bij Groene Woud ook is gehaald, vond Jan Bessembinders (CDA) een goede reden om als college het amendement aan te raden. Dat betekende echter niet dat hij het amendement in kon trekken, want zo stelde hij: ,,In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij bijvoorbeeld nieuwbouwplan Treekerweide wordt het percentage zeker niet gehaald."

35 PROCENT Het amendement hield in dat er bij nieuwbouw vanaf 20 woningen gestreefd wordt naar ten minste 35 procent sociale huur en goedkope koop tot 200.000 euro, waarvan ten minste 25 procent sociale huurwoningen. Wethouder Marleen Treep raadde het amendement af met als belangrijkste reden dat het Woonbehoefteonderzoek leidend is en dat op grond daarvan Vallei Wonen en de gemeente hebben gekozen voor 20 procent. Als extra redenen gaf de wethouder aan dat zulke strakke voorwaarden zorgen voor een verzwakking van de onderhandelingspositie van de gemeente richting ontwikkelaars. Plus dat het sociaal team heeft geadviseerd om niet meer woningen voor kwetsbare mensen te bouwen, omdat dit een aanzuiging heeft voor mensen met problemen uit de regio. Naast de benadrukking dat de extra sociale huurwoningen voor Woudenbergse jongeren zijn, deed dit laatste argument van de wethouder voor de oppositie de deur dicht. En was het de reden om tegen de Woonvisie 2019+ stemmen.

De oppositie haalde ook een paar succesjes. Zo hadden zij problemen met het feit dat het college de randvoorwaarde van 20 procent sociale huur bij nieuwbouw vanaf 20 woningen om 'moverende redenen' niet hoeft na te komen. Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) wilde dit concretiseren, zodat de raad controle kan uitoefenen. Zij vertelde dat als omschrijving voor 'moverende redenen' het woordenboek onder andere aangeeft 'als je niet wilt zeggen waarom'. De raad besloot unaniem om 'moverende redenen' te wijzigen in 'tenzij er vanuit financiële haalbaarheid, maatschappelijke en/of planologisch beleid dringende redenen zijn om dit niet te doen. Deze dringende redenen worden in voorkomend geval grondig onderbouwd."

VOL LOF Waar waren de coalitiepartijen en dan met name GBW vroeg de oppositie zich tijdens het debat af. De oppositie was vol lof over het gedegen onderzoek dat GBW extra heeft gedaan bovenop de Woonvisie2019+, omdat deze fractie behoefte had aan meer informatie over de woonwensen voor jongeren. Dit heeft een schat van informatie opgeleverd volgens Moniek van de Graaf (PvdA-GL). Waarom GBW zich beperkte tot vragen of het college de uitslagen van de enquête mee wil nemen begreep de oppositie dan ook niet. ,,De bal ligt op de stip om een penalty te nemen voor open doel", reageerde Jan Bessembinders verbaasd na afloop van de vergadering.

Als reden om geen moties en amendementen in te dienen geeft Peter van Schaik (GBW) aan: ,,We presteren nu al goed en wij hebben in de uitvoering volledig vertrouwen in ons college. Daarbij willen wij het college niet in de weg lopen door het dicht timmeren van projecten, waardoor iedere flexibiliteit wordt weggenomen en wij ontwikkelingen op slot zetten."

SCHAARSTE Uit de amendementen van SGP blijkt dat het college zich op basis van de Woonvisie 2016+, ondanks de vaststelling van schaarste, niet heeft gehouden aan de gemaakte afspraken en vervolgens de aantallen niet gebouwde sociale huurwoningen ook niet heeft ingehaald. Nu hoeft het niet meer stelt Elli van Oosterom (CU), want uit het Woonbehoefte onderzoek 2019+ blijkt dat het niet meer nodig is. Jan Mulder (SGP) weet echter niet waaruit dat dan blijkt.

Over de Jongerenhuisvesting is Peter van Schaik blij dat Vallei Wonen begint met tijdelijke huurcontracten voor jongeren, aftopping van de huur voor jongeren naar ongeveer 440 euro en meer dan gemiddelde aandacht voor koopwoningen tot 200.000 euro. Daarnaast is Peter van Schaik positief over het project voor kleine (tijdelijke) woonwensen. Daar vraagt hij wel extra aandacht voor de uitkomsten uit de GBW-enquête op het gebied van woningtypen, aantal kamers, huur- en verkoopprijs. En daar had hij zijn doelpunt kunnen maken. De GBW- enquête geeft namelijk aan dat Woudenbergse jongeren niet of nauwelijks geïnteresseerd zijn in kamerbewoning, koop van Tiny houses en een beperkte interesse hebben voor huur van Tiny houses.

Uit de enquête blijkt verder dat de groep Woudenbergse jongeren die al iets ouder zijn het liefst niet klein wonen. Maar liefst 47 procent heeft als woonwens een tussenwoning met twee of meer kamers. Daphne de Kruif: ,,Ik heb al 5 jaar op kamers gewoond. Ik wil nu graag investeren in een eigen huis en dat gaat niet lukken zo." Via social media adviseerde de CDJA Woudenberg vervolgens alle woningzoekende jongeren om maar te gaan zoeken in Amersfoort, Leusden, of Nijkerk, omdat GBW, CU en VVD het voorstel van CDA, PvdA-GL en SGP voor meer woningen voor jongeren hebben afgewezen.

GOEDE WOONVISIE VVD en CU vonden het juist een goede woonvisie. Jhony Stalman (VVD) wilde de visie alleen op details aanscherpen. Hij pleitte voor aandacht voor woningen voor senioren. ,,Een deel van de oplossing voor jongeren ligt bij senioren. Voor hen moeten passende en levensbestendige woningen gebouwd worden." Wethouder Marleen Treep vond het jammer dat de nadruk in de discussie lag op jongeren. Uit het Woonbehoefteonderzoek blijkt dat er behoefte is voor woningen van jong tot oud.