• Joke van der Heide

Debat nieuwe varkensstal: 'Bewoners kunnen rustig slapen'

WOUDENBERG Frans Hazeleger (SGP) stelde in het debat over de vestiging van een nieuwe varkensstal aan de Slappedel 8a dat de bewoners rustig kunnen gaan slapen en dat de geurhinder zal meevallen aangezien deze binnen de door de raad vastgestelde normen valt.

Joke van der Heide

 

Dit tot verbazing van GBW, PvdA, de 40 omwonenden en aanliggende bedrijven Vlastuin en LAWO. Velen daarvan zaten op de tribune. De SGP vindt het politiek acceptabel dat het projectbesluit afwijkt van het bestemmingsplan, omdat hiermee een verduurzaming van de landbouw wordt gerealiseerd. Voor wethouder Gijs de Kruif is duurzaamheid een pré, maar niet doorslaggevend voor het besluit in dit lastige dossier. Het verzoek van familie Van der Wind is vooral getoetst op feiten en normen met oog voor ieders belangen volgens de wethouder.

Ook hierin is de SGP het eens met het college. ,,Aan de belangen van alle betrokkenen is recht gedaan, het plan voldoet aan de wet- en regelgeving en dan kan de ondernemer geen speelbal worden", aldus Hazeleger. Elli van Oosterom (CU) reageert genuanceerd. Zij begrijpt het verzoek van de agrariër, maar ook de onrust van de omwonenden. Zij stelt dat normen niet stoppen bij de grens van een perceel, maar wel een grens vormen voor wat aanvaardbaar is. En dan kan een betrouwbare overheid een verzoek niet weigeren vindt Jochem Beumer (CDA).

Voor Moniek de Graaf (PvdA) weegt het feit dat een grote groep omwonenden last zal krijgen van de nieuwe stal zwaarder dan het belang van één bedrijf. Zij zet vraagtekens bij de duurzaamheid van het voorstel en net als Wim Merkens (GBW) bij de hardheid en juistheid van de cijfers. Wim Merkens komt ook op voor de belangen van LAWO en Vlastuin. Odile de Man (VVD) vraagt de wethouder of het voorstel overeind blijft bij de provincie.

VRAAGTEKENS Insprekers, provincie Utrecht en politieke tegenstanders van het projectbesluit zetten vraagtekens bij de harde cijfers, normen en interpretaties waar de voorstanders zich op beroepen.

 

Wim Merkens (GBW) stelt de berekende geurnormen ter discussie, omdat LAWO en Vlastuin met hun bedrijfspand en woning volgens GBW binnen de bebouwde kom vallen. ,,Dan valt het hele gebied binnen de bebouwde kom en zit je aan de grens van de normen en het toelaatbare." Wethouder Gijs de Kruif reageert dat dit een verschil in interpretatie is en bevestigt dat de visie van het college gedeeld wordt door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

 

GEUROVERLAST In zijn pleidooi komt Merkens op voor de firma Vlastuin, die 100 meter van de op te richten varkensstal woont en werkt en nu al geuroverlast ondervindt van het melkveebedrijf. Merkens verbaast zich dat de gemeente zich puur beroept op de Wet geurhinder en op het bezwaar van Vlastuin aangeeft dat geuroverlast niet geldt voor bussen. Ook de positie van LAWO stelt Merkens aan de orde. LAWO zou volgens hem vorig jaar de overstap naar de Slappedel niet gemaakt hebben als het bedrijf geweten had dat in strijd met het bestemmingsplan een varkensstal zou worden opgericht. Wethouder Gijs de Kruif antwoordt: ,,Niet om flauw te doen, maar door een wijziging van het bestemmingsplan is LAWO op hun mooie nieuwe plek gekomen."

 

Moniek de Graaf (PvdA) sluit zich aan bij de omwonenden, die stellen geen zekerheid te hebben of de (V-stack) geurberekeningen betrouwbaar zijn. Aangezien niet bekend is wat de invoergegevens zijn, twijfelen zij aan de cijfers. Een extra bezwaar is dat geuroverlast van het melkveebedrijf niet is meegenomen. De wethouder reageert dat alle relevante gegevens zijn opgenomen en de RUD de berekeningen heeft gecontroleerd. Daarbij wil hij een verkeerd beeld corrigeren. De varkensstal zal 300 meter van de wijk komen te liggen in plaats van de 80 meter van het voormalige varkensbedrijf.

DUURZAAM Het argument van duurzaamheid heeft voor ieder een andere insteek. Het houden van een biologische varkenshouderij is duurzaam volgens voorstanders. Tegenstanders zeggen dat als je echt kiest voor het milieu, je kiest voor een minder grote veestapel en minder varkens. Dit is ook de mening van de provincie Utrecht, die vindt dat de relatieve hoge veedichtheid tot ongewenste effecten leidt.

 

STRIJDIG De provincie oordeelt dan ook dat het projectbesluit in strijd is met het provinciaal beleid (PRV 2016), dat juridisch bindend is. De wethouder reageert op vragen hierover dat het college een andere interpretatie heeft en die visie kan uitleggen zoals zij hebben gedaan. Volgens deze interpretatie is volledige omschakeling niet mogelijk, maar gedeeltelijke wel. Van Westreenen komt namens de familie Van de Wind met een andere definitie voor grondgebonden.

Na vragen van onze redactie aan de woordvoerder van de Gedeputeerde Landbouw, stelt de provincie dat in de PRV 2016 de definitie staat. Daar valt dit voorstel voor het oprichten van een biologische varkensstal niet onder.